OKOLICZNOŚCI ŁAGODZĄCE I OBCIĄŻAJĄCE – 3 infografiki, tekst źródłowy i terminologia

OKOLICZNOŚCI ŁAGODZĄCE I OBCIĄŻAJĄCE – 3 infografiki, tekst źródłowy i terminologia

TEST ŹRÓDŁOWY (tabela z terminologią z tekstu źródłowego oraz dwie dodatkowe grafiki pod tekstem)

Excerpt from EU document "Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article 23(2)(A) of Chapter II of Protocol 4 to the Surveillance and Court Agreement"Fragment dokumentu UE "Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) rozdziału II protokołu 4 do Porozumienia o nadzorze i trybunale"
A Aggravating circumstancesA. Okoliczności obciążające
The basic amount may be increased where the EFTA Surveillance Authority finds that there are aggravating circumstances, such as:Kwota podstawowa grzywny może zostać podwyższona, jeżeli Urząd Nadzoru EFTA stwierdzi występowanie okoliczności obciążających, takich jak:
— where an undertaking continues or repeats the same or a similar infringement after the Authority or a national competition authority has made a finding that the undertaking infringed Article 53 or 54: the basic amount will be increased by up to 100 % for each such infringement established;— dalsze naruszanie przepisów, ponowne dokonanie przez przedsiębiorstwo identycznego naruszenia przepisów lub dokonanie podobnego naruszenia przepisów po stwierdzeniu przez Urząd lub krajowy organ ochrony konkurencji naruszenia art. 53 lub 54 przez to przedsiębiorstwo: w przypadku każdego takiego stwierdzonego naruszenia przepisów kwota podstawowa zostanie podwyższona o kwotę, której wartość wynosi do 100 % wartości kwoty podstawowej;
— refusal to cooperate with or obstruction of the Authority in carrying out its investigations;
— odmowa współpracy z Urzędem lub utrudnianie prowadzenia postępowania wyjaśniającego;
— role of leader in, or instigator of, the infringement; the Authority will also pay particular attention to any steps taken to coerce other undertakings to participate in the infringement and/or any retaliatory measures taken against other undertakings with a view to enforcing the practices constituting the infringement.
— rola kierownicza w naruszeniu przepisów lub zachęcanie do ich naruszenia; Urząd zwróci również szczególną uwagę na wszelkie działania podjęte w celu nakłonienia innych przedsiębiorstw do udziału w naruszeniu przepisów lub wszelkie środki odwetowe podjęte wobec innych przedsiębiorstw w celu zmuszenia ich do podejmowania działań stanowiących naruszenie przepisów.
B Mitigating circumstancesB. Okoliczności łagodzące
The basic amount may be reduced where the EFTA Surveillance Authority finds that mitigating circumstances exist, such as:Kwota podstawowa grzywny może zostać obniżona, jeżeli Urząd Nadzoru EFTA stwierdzi występowanie okoliczności łagodzących, takich jak:
— where the undertaking concerned provides evidence that it terminated the infringement as soon as the Authority intervened: this will not apply to secret agreements or practices (in particular, cartels);— dostarczenie przez przedsiębiorstwo dowodów na to, że zaprzestało ono naruszania przepisów po interwencji Urzędu: nie odnosi się to jednak do tajnych porozumień lub praktyk (w szczególności karteli);
— where the undertaking provides evidence that the infringement has been committed as a result of negligence;— dostarczenie przez przedsiębiorstwo dowodów na to, że do naruszenia przepisów doszło w wyniku zaniedbania;
— where the undertaking provides evidence that its involvement in the infringement is substantially limited and thus demonstrates that, during the period in which it was party to the offending agreement, it actually avoided applying it by adopting competitive conduct in the market: the mere fact that an undertaking participated in an infringement for a shorter duration than others will not be regarded as a mitigating circumstance since this will already be reflected in the basic amount;— dostarczenie przez przedsiębiorstwo dowodów na to, że jego udział w naruszeniu przepisów jest znacznie ograniczony, a w konsekwencji wykazanie, że w okresie, w którym było ona stroną sprzecznego z prawem porozumienia, w rzeczywistości powstrzymywało się ono od stosowania tego porozumienia, postępując na rynku w sposób zgodny z zasadami konkurencji; sam fakt, że przedsiębiorstwo uczestniczyło w naruszeniu przepisów przez okres krótszy niż inne przedsiębiorstwa, nie będzie uznawany za okoliczność łagodzącą, gdyż okoliczność ta znajdzie już odzwierciedlenie w kwocie podstawowej;
— where the undertaking concerned has effectively cooperated with the Authority outside the scope of the Leniency Notice and beyond its legal obligation to do so;— aktywna współpraca danego przedsiębiorstwa z Urzędem, wykraczająca poza zakres stosowania zawiadomienie w sprawie łagodzenia sankcji i zakres jego prawnego zobowiązania do współpracy;
— where the anti-competitive conduct of the undertaking has been authorized or encouraged by public authorities or by legislation.— udzielone na podstawie przepisów prawnych lub przez organy publiczne upoważnienie lub zachęta do działań zakłócających konkurencję

TERMINOLOGIA Z POWYŻSZEGO TEKSTU ŹRÓDŁOWEGO:

finegrzywna
to impose a finenałożyć grzywnę
aggravating circumstancesokoliczności obciążające
undertakingprzedsiębiorstwo
infringementnaruszenie
national competition authoritykrajowy organ ochrony konkurencji
obstructionutrudnianie
instigatorinicjator
pay particular attention tozwrócić szczególną uwagę na
to coercenakłonić / zmusić
retaliatory measuresśrodki odwetowe
with a view to doing somethingw celu zrobienia czegoś
mitigating circumstancesokoliczności łagodzące
in particularw szczególności
cartelkartel
to commitpopełnić / dopuścić się
negligencezaniedbanie / niedbalstwo
substantiallyznacznie
thusw konsekwencji / dlatego też / więc
leniencyłagodzenie sankcji

Jak wymówić „aggravating”? Sprawdź tutaj

LEGAL ENGLISH EXPERT - infografika_53 - przedsiębiorstwo

LEGAL ENGLISH EXPERT - infografika_36 - naruszenie

Dziękuję, że uczysz się Legal English ze mną!

Anna Młodawska


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Anna Młodawska 2014-2020. Wszystkie wpisy w dziale FREEBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego.

Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie.Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję