Regulamin

WERSJA DO POBRANIA:

Regulamin serwisu Legal English Expert

Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od takiej umowy

Załącznik nr 2 – Polityka prywatności serwisu i sklepu Legal English Expert

REGULAMIN SERWISU “LEGAL ENGLISH EXPERT”

§ 1. DEFINICJE

 1. Serwis – prowadzony przez Właściciela Serwisu serwis internetowy, działający pod nazwą LEGAL ENGLISH EXPERT Portal Terminologii Prawniczej, znajdujący się pod adresem www.legalenglishexpert.pl;
 2. Właściciel Serwisu – Anna Młodawska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Transkrypt Anna Młodawska z siedzibą w Warszawie (00-635) przy ul. Polnej 30 lok. 1, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem 439553, NIP 658-176-69-06, REGON 140783255;
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu;
 4. Konto – część Serwisu dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się, pozwalająca na gromadzenie i modyfikację danych osobowych Użytkownika, a także na śledzenie jego własnej aktywności w ramach Serwisu;
 5. Formularz Rejestracyjny – formularz służący do rejestracji Użytkownika w Serwisie;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 7. Konsument – Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.),
 8. Kurs – kurs do nauki języka angielskiego dostępny za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 9. Blog – dostępny w ramach Serwisu blog, poświęcony w swej tematyce w szczególności takim zagadnieniom jak prawniczy język angielski, przekład prawniczy, terminologia prawnicza;
 10. E-sklep – dostępny w ramach Serwisu sklep internetowy, w którym zakupić można m.in. Kurs, bilety na stacjonarne kursy języka angielskiego, bony podarunkowe oraz podręczniki do nauki języka angielskiego;
 11. Słownik internetowy – dostępny w ramach Serwisu polsko-angielski słownik internetowy, zawierający w przeważającej mierze słownictwo prawnicze.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis funkcjonujący pod domeną www.legalenglishexpert.pl stanowi własność i prowadzony jest przez Właściciela Serwisu.
 2. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą m.in. korzystać z Kursów oraz Słownika internetowego, dokonywać zakupów w E-sklepie, a także przeglądać treści zgromadzone na Blogu.
 3. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

§ 3. ZAKRES I MOC WIĄŻĄCA REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Serwisu, w szczególności zaś:

a) ogólne zasady korzystania z Serwisu,

b) obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników,

c) obowiązki i zakres odpowiedzialności Właściciela Serwisu, a także

d) zasady zgłaszania reklamacji.

2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego postanowień.

3. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją wszystkich jego Załączników, stanowiących integralną część Regulaminu.

5. Właściciel Serwisu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, poprzez zamieszczenie go na stronie Serwisu pod adresem https://www.legalenglishexpert.pl/regulamin oraz http://become.legalenglishexpert.pl/regulamin/, w sposób umożliwiający pobranie tego Regulaminu i sporządzenie jego wydruku.

§ 4. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu są następujące:

a) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet,

b) zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, oraz

c) posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

§ 5. REJESTRACJA I ZAKŁADANIE KONTA

 1. Korzystanie z Serwisu polegające wyłącznie na przeglądaniu treści zgromadzonych na Blogu, jak również korzystanie ze Słownika internetowego nie wymaga rejestracji. Dla korzystania z Serwisu w pozostałym zakresie (w szczególności w celu korzystania z Kursów oraz dokonywania zakupów w E-sklepie) rejestracja jest wymagana.
 2. Dla skutecznej rejestracji niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na stosowanie wszystkich jego postanowień.
 3. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego. Podawanie przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym danych nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich jest niezgodne z prawem i zabronione.
 4. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w imieniu tych podmiotów zgodnie z ich dokumentami wewnętrznymi i danymi zamieszczonymi w odpowiednich rejestrach.
 5. Rejestracja jest bezpłatna.
 6. W wyniku Rejestracji zostaje utworzone Konto dostępne wyłącznie dla danego Użytkownika za pomocą unikalnego loginu i hasła.
 7. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w ramach Serwisu.
 8. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników, ani też udostępniać swojego Konta innym osobom.
 9. Użytkownik obowiązany jest zachować w tajemnicy hasło oraz login do swojego Konta.
 10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkodę powstałą z tytułu udostępnienia innym podmiotom hasła oraz loginu do swojego Konta.
 11. Zmiana hasła do Konta możliwa jest poprzez złożenie przez Użytkownika odpowiedniej dyspozycji w ramach tego Konta.
 12. Użytkownik obowiązany jest uaktualniać na bieżąco dotyczące go dane osobowe podane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym.
 13. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na nim obowiązków, jeżeli jest ono wynikiem błędnych lub nieaktualnych danych osobowych podanych przez danego Użytkownika w trakcie rejestracji w Serwisie lub później, w ramach jego Konta.
 14. Użytkownik uprawniony jest do usunięcia w każdym czasie swojego Konta, wybierając odpowiednią opcję w panelu zarządzania tym Kontem. Likwidacja Konta jest równoznaczna z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych osobowych oraz pozostałych informacji dotyczących danego Użytkownika, w tym w szczególności historii jego aktywności w Serwisie.
 15. Użytkownik w trakcie rejestracji w Serwisie może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie przez Właściciela Serwisu treści reklamowych i promocyjnych związanych z Serwisem lub pozostałymi produktami i usługami Właściciela Serwisu.
 16. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, indywidualne konta mogą być tworzone także dla osób innych niż Użytkownicy, zgodnie z § 7 ust. I pkt 3 poniżej. W takim przypadku, osoby te zobowiązane są do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu tak jak Użytkownik, na wniosek którego utworzono im konta, a sam Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania tych osób z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 6. LIKWIDACJA I ZABLOKOWANIE KONTA

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Właściciel Serwisu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (likwidacja Konta) lub ograniczyć dostęp Użytkownika do całości lub części jego zasobów (zablokowanie Konta) ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności gdy Użytkownik:

a) podał w Formularzu Rejestracyjnym dane nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych lub praw osób trzecich;

c) dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, niniejszym Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykiety) albo zagrażają lub naruszają dobre imię lub wizerunek Serwisu;

d) loguje się do serwisu z więcej niż 6 adresów IP w okresie miesiąca lub loguje się równocześnie z różnych adresów IP; w takim przypadku Właściciel Serwisu może również według własnego uznania zażądać od Użytkownika pisemnego oświadczenia o tym, że korzysta z konta samodzielnie i nie udostępnił danych logowania żadnym osobom trzecim.

2. W przypadku likwidacji Konta bądź jego zablokowania, Właściciel Serwisu obowiązany jest poinformować niezwłocznie o tym fakcie danego Użytkownika poprzez wysłanie mu wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.

3. Likwidacja Konta jest równoznaczna z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych osobowych oraz pozostałych informacji dotyczących danego Użytkownika, w tym w szczególności historii jego aktywności w Serwisie.

§ 7. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

I. ABONAMENT I DOSTĘP DO KURSÓW

 1. Celem wykupienia dostępu do Kursu należy wejść na stronę internetową, będącą subdomeną Serwisu: www.become.legalenglishexpert.pl, dokonać wyboru Kursu, a następnie podjąć kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.
 2. Celem wykupienia dostępu do Kursu konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
  1. imię, nazwisko albo nazwa firmy,
  2. adres e-mail,
  3. adres zamieszkania lub adres siedziby, oraz
  4. NIP (w przypadku Użytkowników innych niż osoby fizyczne).
 1. Dodatkowo, każdy z Użytkowników niebędący Konsumentem, obowiązany jest po dokonaniu zakupu dostępu do Kursu (w mailu, w odpowiedzi na maila otrzymanego od Właściciela Serwisu z potwierdzeniem zakupu i prośbą o podanie danych końcowych odbiorców) podać imię oraz nazwisko końcowych odbiorców Kursu (tj. pracowników/współpracowników Użytkownika), którym zostaną założone indywidualne Konta.
 2. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych do zakupu dostępu do Kursu, wyświetlone zostanie jego podsumowanie, a następnie do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 3. Umowę o świadczenie usługi dostępu do Kursu traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej.
 4. Użytkownik, który zarejestruje się w Serwisie uprawniony będzie do korzystania z Kursu w limitowanym zakresie, tj. w jego wersji demo, przez okres 2 tygodni. Po upływie tego okresu dostęp do treści Kursu w wersji demo jest blokowany.
 5. Użytkownik, który zarejestrował się w Serwisie i opłacił Kurs uprawniony jest do korzystania z pełnej wersji Kursu przez okres 8 miesięcy. Po upływie tego okresu dostęp do treści opłaconego Kursu jest blokowany.
 6. Płatność za dostęp do wybranego Kursu dokonywana jest z góry za dany okres w wysokości zgodnej z cennikiem zamieszczonym na stronie www.legalenglishexpert.pl/kursy-internetowe.
 7. Użytkownik uzyskuje dostęp do zamówionego Kursu niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto Właściciela Serwisu, o czym Właściciel Serwisu poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.
 8. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, Użytkownik nie uzyskuje dostępu do kursu, natomiast taki dostęp uzyskują odbiorcy końcowi wskazani przez Użytkownika zgodnie z pkt. 3 powyżej. Konta dla takich odbiorców końcowych Właściciel Serwisu tworzy i udostępnia w ciągu 24 godzin od wpłynięcia należności na konto Właściciela Serwisu i otrzymania od Użytkownika maila z wymaganymi danymi końcowych odbiorców.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W E-SKLEPIE 

[Składanie zamówień]

 1. W celu dokonania zakupów za pośrednictwem E-sklepu należy wejść na stronę internetową, będącą subdomeną Serwisu: www.become.legalenglishexpert.pl, a następnie dokonać wyboru określonego towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.
 2. Wybór przez Użytkownika zamawianych towarów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych towarów do koszyka.
 3. Celem złożenia zamówienia w E-sklepie konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
  1. imię, nazwisko albo nazwa firmy,
  2. adres zamieszkania lub adres siedziby,
  3. NIP (w przypadku Użytkowników innych niż osoby fizyczne),
  4. numer telefonu (w przypadku zamówień produktów fizycznych),
  5. adres e-mail.
 4. W procesie składania zamówienia Użytkownik obowiązany jest ponadto określić czy dokonuje zakupów jako osoba prywatna czy jako przedsiębiorca, jak również wskazać adres dostawy wybranych towarów (gdy będzie to konieczne ze względu na charakter zakupionych towarów), dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione towary oraz sposobu ich dostawy.
 5. W trakcie składania zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie towarów, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności za zamówione towary oraz miejsca i formy ich dostawy.
 6. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych do złożenia zamówienia, wyświetlone zostanie jego podsumowanie. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać następujące informacje:
  1. określenie liczby i rodzaju zamówionych towarów,
  2. cenę towaru oraz koszty dostawy,
  3. dane osobowe zamawiającego Użytkownika,
  4. formę odbioru i adres dostawy zamówionego towaru.
 7. Po złożeniu zamówienia do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 7 powyżej. [Koszty i terminy dostawy]

 1. Dostawa towarów (innych niż Kursy) ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i realizowana jest w formie przesyłki kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Właściciel Serwisu nie realizuje dostaw towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Koszty dostawy podane są do wiadomości Użytkownika przed wysłaniem przez niego zamówienia.
 3. Wysyłka zamówionego towaru następuje po otrzymaniu przelewu za zakupiony towar, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych.

III. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny towarów dostępnych w E-sklepie oraz Kursów zamieszczone na stronach internetowych Serwisu są cenami całkowitymi, tj. są cenami brutto i zawierają podatek VAT (tam, gdzie jego naliczenie jest wymagane przez właściwe przepisy prawa) oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła (jeśli są należne).
 2. Użytkownikowi, który wykupił dostęp do pełnej wersji Kursu przysługuje możliwość kontaktu mailowego z lektorem w sprawach dotyczących bezpośrednio zawartości Kursu. Na pytania Użytkownika odpowie (w mailu zwrotnym) wyznaczony przez Właściciela Serwisu wykwalifikowany lektor. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość odmowy odpowiedzi na pytania wykraczające poza zakres Kursu. Ponadto Użytkownikowi w ramach każdego Kursu przysługuje jednorazowy kontakt z wykwalifikowanym lektorem wyznaczonym przez Właściciela Serwisu w celu przeprowadzenia zaliczenia z Kursu (30-45 minut). Zaliczenie będzie odbywać się przez komunikator Skype lub inny podobny komunikator wideo. Kurs jest kursem internetowym z udziałem lektora (udział lektora jest mailowy w zakresie pytań dot. zawartości kursu oraz osobisty (przez skype) w zakresie zaliczenia) i w związku z tym kurs jest zwolniony z VAT (podstawa prawna art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT)
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz Kursów prezentowanych na stronach internetowych Serwisu, wprowadzania nowych towarów oraz usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Użytkownik może zapłacić za zamówione towary lub Kursy wszystkimi metodami płatności obsługiwanymi przez usługodawcę świadczącego usługi obsługi płatności elektronicznej na rzecz Właściciela Serwisu, m.in. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym, kartą kredytową, Paypal.

IV. REKLAMACJE 

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wad towarów zakupionych w E-sklepie oraz zamówionych Kursów, jak również wszelkich nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w terminie 14 dni od dnia ich stwierdzenia.
 2. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@legalenglishexpert.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Transkrypt Anna Młodawska, ul. Polna 30 lok. 1, 00-635 Warszawa.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta Użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Właściciel Serwisu zobowiązany jest rozpoznać reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Użytkownika w trakcie zakładania Konta.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy zakupu Kursu, a w przypadku umowy sprzedaży towarów zakupionych w E-sklepie, w terminie 14 dni od daty odbioru towaru. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie przez Użytkownika przed jego upływem stosownego oświadczenia na adres biuro@legalenglishexpert.pl.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Zwrot wpłaconych przez Użytkownika kwot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania przez Właściciela Serwisu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Koszt odesłania do Właściciela Serwisu zwracanych towarów pokrywa Użytkownik. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności tego towaru.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje w przypadku świadczenia usług rozpoczętych i zrealizowanych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (w szczególności, gdy Użytkownik rozpocznie korzystanie z zakupionego Kursu), jak również w przypadku umów dotyczących nagrań dźwiękowych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, a także umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 5. Za moment rozpoczęcia świadczenia i realizacji usługi dostępu do Kursu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, równoznaczny z utratą prawa do odstąpienia, uważa się pierwsze logowanie do Panelu Kursu danego użytkownika.
 6. Użytkownikom innym niż Konsumenci, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 7. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 9. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA PORTALU ORAZ UŻYTKOWNIÓW

 1. Właściciel Portalu zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych oraz pozostałych informacji przekazywanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się w ramach Serwisu:

a) nie dostarczać i nie przekazywać w jakikolwiek sposób treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste osób trzecich;

b) korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników;

c) nie wykorzystywać Serwisu w jakikolwiek sposób do przesyłania niezamówionej informacji handlowej (spamu);

d) korzystać z wszelkich treści, informacji oraz jakichkolwiek innych materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu wyłącznie dla swojego osobistego użytku;

e) korzystać z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treściach prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności w słowniku oraz na Blogu. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, dotyczy również zmian treści zamieszczonych w ramach Kursu w trakcie okresu, na który został on udostępniony Użytkownikowi, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te winny wynikać z konieczności dokonania ulepszeń treści Kursu na korzyść Użytkownika.
 2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności prawnej za decyzje podjęte przez Użytkownika z wykorzystaniem wiedzy dostępnej w Serwisie, w tym w szczególności zamieszczonych w nim treści. W szczególności Użytkownik powinien być świadomy, iż wykorzystanie przez niego terminologii zamieszczonej w Serwisie, w danym kontekście, w stosunku do danego odbiorcy i w konkretnych okolicznościach wymaga indywidualnej decyzji Użytkownika.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Baza Danych Osobowych Użytkowników została zgłoszona do GIODO.

§ 11. PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU

 1. Wszelkie materiały zawarte w  Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami) i mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie do użytku osobistego.
 2. Wszelkie materiały udostępniane przez Właściciela Serwisu w ramach płatnych Kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez Użytkowników, którzy uiścili opłatę za korzystanie z tego Kursu. Użytkownicy ci mogą drukować, pobierać lub korzystać z materiałów udostępnionych w ramach Serwisu w jakikolwiek inny sposób w związku z zakupionym przez nich Kursem wyłącznie do użytku osobistego, w szczególności bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób dla celów związanych z prowadzoną przez nich działalnością (lub dla innych celów komercyjnych).
 3. Jakiekolwiek korzystanie, rozpowszechnianie lub posługiwanie się przez Użytkownika w jakikolwiek inny sposób i w jakimkolwiek innym zakresie niż wskazane powyżej z materiałów dostępnych w ramach Serwisu jest niedozwolone.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Wszystkie Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część i w związku z tym powinny być interpretowane łącznie z niniejszym Regulaminem.
 3. Nazwa Portalu, jego interfejs, logo, baza danych oraz zawartość merytoryczna podlegają ochronie prawnej.
 4. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Konsumentem a Właścicielem Serwisu związane z korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. W przypadku sporu związanego z korzystaniem z Serwisu powstałego pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem innym niż Konsument, poddany zostanie on pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu.
 5. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od takiej umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy dotyczącej zakupionych Kursów wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia, a w przypadku, gdy umowa dotyczy zakupionych towarów, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia tych towarów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (biuro@legalenglishexpert.pl, tel. 697 70 70 93, adres: Transkrypt Anna Młodawska, ul. Polna 30 lok. 1, 00-635 Warszawa) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam zwracany towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości zwracanego towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego towaru.

UWAGA!
Zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 roku, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy usługa, której dotyczy została w pełni wykonana za wyraźną zgodą i aprobatą Użytkownika przez upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy (czyli gdy rozpoczęliście Państwo korzystać z Kursu).

Za moment rozpoczęcia świadczenia i realizacji usługi dostępu do  Kursu, równoznaczny z utratą prawa do odstąpienia, uważa się pierwsze logowanie do Panelu Kursu danego użytkownika.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a usługa ta w tym terminie nie została zrealizowana, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór

………………………………………

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

Transkrypt Anna Młodawska

ul. Polna 30 lok. 1

00-635 Warszawa

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja, ………………….……………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..…… / umowy o świadczenie następującej usługi(*) …………………………………………………………..

Data zawarcia umowy ………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta

 (*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2 – Polityka prywatności serwisu i sklepu Legal English Expert

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU LEGAL ENGLISH EXPERT

 

Drogi Użytkowniku!

Dokument, który czytasz stanowi politykę prywatności serwisu internetowego Legal English Expert dalej nazywanego Serwisem, dostępnego pod adresem www.legalenglishexpert.pl. Serwis jest prowadzony przez Transkrypt Anna Młodawska, nr NIP 6581766906, nr REGON 140783255, ul. Polna 30 lok. 1, 00-635 Warszawa, dalej nazywanego Administratorem.

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.

 

Dane osobowe i prywatność

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług – zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z naszych usług – ze względu na charakter tych usług. Administratorem Twoich danych osobowych jest Administrator.

W związku z tym Twoje dane przetwarzane są przez nas w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, realizacją Twoich zamówień oraz, o ile wyrazisz na to zgodę, w celach marketingowych. Jeśli się na to zgodzisz – będziesz otrzymywać od nasz m.in. informacje o promocjach i ofertach specjalnych na adresy elektroniczne, które nam udostępniłeś (e-mai, nr telefonu). Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych. Aby odwołać swoją zgodę wystarczy, że skontaktujesz się z nami.

Ponadto przysługuje Ci prawo do wglądu w treść dotyczących Cię danych, w każdej chwili możesz również zażądać ich poprawienia.

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa.

Informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz również w naszych regulaminach.

 

Ciasteczka

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia Ci korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Ponadto w każdej chwili możesz je usunąć – korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki. Korzystając z tych opcji możesz również blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są do celów:

– zapamiętywania informacji o Twojej sesji

– statystycznych

– marketingowych

– udostępnienia Ci pozostałych funkcjonalności Serwisu

 

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

– Firefox

– Chrome

– Safari

– Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

 

Usługi Zewnętrzne

W celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania Serwisu został on zintegrowany z usługą analizującą Twój ruch w serwisie. Usługę tę wykorzystujemy do celów statystycznych, co pomaga nam lepiej dostosować Serwis do Twoich potrzeb. Z polityką prywatności Google Analytics – usługi, z której korzystamy – możesz zapoznać się pod tym adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Nasz Serwis jest zintegrowany również z usługami marketingowymi Google oraz Facebook.

 

Kontakt z Administratorem

Jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci uprawnień dotyczących Twoich danych osobowych, lub po prostu chcesz zapytać o coś wiązanego z naszą Polityką Prywatności napisz na adres e-mail: biuro@legalenglishexpert.pl

Nasze dane korespondencyjne to:
Transkrypt Anna Młodawska

ul. Polna 30 lok. 1

00-635 Warszawa

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU LEGAL ENGLISH EXPERT

 

Drogi Użytkowniku!

Dokument, który czytasz stanowi politykę prywatności sklepu internetowego Become A Legal English Expert dalej nazywanego Sklepem, dostępnego pod adresem www.become.legalenglishexpert.pl. Sklep jest prowadzony przez Transkrypt Anna Młodawska, nr NIP 6581766906, nr REGON 140783255, ul. Polna 30 lok. 1, 00-635 Warszawa, dalej nazywanego Administratorem.

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep.

 

Dane osobowe i prywatność

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług – zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z naszych usług – ze względu na charakter tych usług. Administratorem Twoich danych osobowych jest Administrator.

W związku z tym Twoje dane przetwarzane są przez nas w celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu, realizacją Twoich zamówień oraz, o ile wyrazisz na to zgodę, w celach marketingowych. Jeśli się na to zgodzisz – będziesz otrzymywać od nasz m.in. informacje o promocjach i ofertach specjalnych na adresy elektroniczne, które nam udostępniłeś (e-mai, nr telefonu). Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych. Aby odwołać swoją zgodę wystarczy, że skontaktujesz się z nami.

Ponadto przysługuje Ci prawo do wglądu w treść dotyczących Cię danych, w każdej chwili możesz również zażądać ich poprawienia.

Twoje dane mogą być powierzone np. dostawcy lub firmie kurierskiej – w celu zrealizowania dostawy Twojego zamówienia. Pamiętaj również, że Administrator nie udostępnia Twoich danych podmiotom trzecim, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa.

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa.

Informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz również w naszych regulaminach.

 

Ciasteczka

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia Ci korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Ponadto w każdej chwili możesz je usunąć – korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki. Korzystając z tych opcji możesz również blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są do celów:

– zapamiętywania informacji o Twojej sesji

– statystycznych

– marketingowych

– udostępnienia Ci pozostałych funkcjonalności Sklepu

 

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

– Firefox

– Chrome

– Safari

– Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii

 

Usługi Zewnętrzne

Płatności w naszym sklepie są obsługiwane przez tpay.com. Niektóre Twoje dane mogą być przekazywane do Dostawcy Płatności w celu prawidłowej realizacji usługi płatniczej. Dostawca Płatności otrzyma również z Twojego Banku informacje przypisane do Twojego rachunku (mogą to być m.in. imię, nazwisko / nazwa, adres i numer rachunku bankowego).

W celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania Sklepu został on zintegrowany z usługą analizującą Twój ruch w sklepie. Usługę tę wykorzystujemy do celów statystycznych, co pomaga nam lepiej dostosować Sklep do Twoich potrzeb. Z polityką prywatności Google Analytics – usługi, z której korzystamy – możesz zapoznać się pod tym adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Nasz Sklep jest zintegrowany również z usługami marketingowymi Google oraz Facebook.

 

Kontakt z Administratorem

Jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci uprawnień dotyczących Twoich danych osobowych, lub po prostu chcesz zapytać o coś wiązanego z naszą Polityką Prywatności napisz na adres e-mail: biuro@legalenglishexpert.pl

Nasze dane korespondencyjne to:

Transkrypt Anna Młodawska

ul. Polna 30 lok. 1

00-635 Warszawa