Regulamin

Regulamin serwisu LEGAL ENGLISH EXPERT obowiązujący od 6 stycznia 2020 r.

(UWAGA: wersje archiwalne regulaminu znajdują się na samym dole tej strony)

 

Wersja pdf do pobrania:

Regulamin serwisu Legal English Expert obowiązujący od dnia 6 stycznia 2020 r.

Wersja tekstowa:

Regulamin serwisu LEGAL ENGLISH EXPERT

Dzień dobry!

Miło mi, że odwiedzasz moją stronę i chcesz się uczyć ode mnie Legal English. Mam nadzieję, że moja pasja do tego tematu udzieli się też Tobie. Na mojej stronie znajdziesz zarówno bezpłatne materiały, jak i płatne produkty, które stworzyłam bazując na moim wieloletnim doświadczeniu jako lektor Legal English, wykładowca uniwersytecki, właścicielka szkoły językowej i tłumacz przysięgły języka angielskiego, a także na wiedzy, którą zdobyłam, studiując filologię angielską, przekład prawniczy i prawo europejskie na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie prawo kanadyjskie na University of Toronto w Kanadzie.

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Administratorem serwisu jestem ja, to znaczy Anna Młodawska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Transkrypt Anna Młodawska z siedzibą w Warszawie (00-102) przy ul. Marszałkowskiej 111, NIP 658-176-69-06, REGON 140783255, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 439553.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o zasadach korzystania z serwisu oraz sposobie dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu funkcjonującego w domenie serwisu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem, ja i mój zespół jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem biuro@legalenglishexpert.pl.

Pozdrawiam,

Anna Młodawska

Właścicielka firmy Transkrypt Anna Młodawska i serwisu Legal English Expert

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Dział „Freebies – bezpłatne materiały” – dostępny w ramach Serwisu dział pt. „Freebies – bezpłatne materiały”, dostępny pod adresem https://legalenglishexpert.pl/freebies, poświęcony w swej tematyce w szczególności takim zagadnieniom jak prawniczy język angielski, przekład prawniczy, terminologia prawnicza,

2) E-sklep – sklep internetowy dostępny w ramach Serwisu pod adresem https://become.legalenglishexpert.pl, za pośrednictwem którego można zawrzeć umowę o dostarczenie treści cyfrowej lub umowę sprzedaży podręczników do nauki języka angielskiego lub biletów na stacjonarne szkolenia z prawniczego języka angielskiego,

3) Grupa – zamknięta grupa w serwisie Facebook funkcjonująca zgodnie z regulamin tegoż serwisu oraz z regulaminem grupy, dostępna pod adresem https://www.facebook.com/groups/legalenglishexpertstobe,

4) Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Właścicielem Serwisu umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

5) Konto – część Serwisu dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się, pozwalająca na gromadzenie i modyfikację danych osobowych Użytkownika, a także na śledzenie jego własnej aktywności w ramach Serwisu,

6) Kurs Online – kurs (lub szkolenie) online do nauki prawniczego języka angielskiego dostępny za pośrednictwem Serwisu po wykupieniu dostępu do pojedynczego kursu lub szkolenia, na zasadach określonych w Regulaminie; szczegółowy opis treści wchodzących w skład poszczególnych kursów i szkoleń znajduje się na stronie Serwisu pod adresem http://become.legalenglishexpert.pl, dostęp do Kursu Online jest ograniczony czasowo, zaś okres dostępu wskazany jest w opisie każdego produktu,

7) Materiały – treści dostępne dla Użytkowników posiadających aktywny dostęp do Kursu Online lub aktywną Subskrypcję Legal English Premium,

8) Subskrypcja Legal English Premium (zwana także Subskrypcją) – okres jednego miesiąca kalendarzowego od momentu złożenia zamówienia i zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach którego Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Materiałów objętych Subskrypcją, ulegający automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy 1 miesiąca w przypadku skutecznego pobrania przez operatora środków z karty płatniczej Użytkownika na kolejny okres Subskrypcji, aż do rezygnacji przez Użytkownika z Subskrypcji (operator dokonuje próby pobrania środków z karty płatniczej Użytkownika na kolejny okres Subskrypcji tego samego dnia miesiąca, którego Użytkownik zakupił Subskrypcję np. jeśli Użytkownik zakupił Subskrypcję 10 maja, to kolejne pobranie środków nastąpi 10 czerwca, co oznacza, że w razie chęci rezygnacji Użytkownik musi zrezygnować do 9 czerwca włącznie); Materiały objęte Subskrypcją obejmują: kurs Advanced Legal English for Polish Purposes, kurs International Legal English – Key Terminology, szkolenie English Contracts for Polish Purposes oraz szkolenie Legalese, pełną wersję autorskiego słownika prawniczego, a także nagrania wykładów przeprowadzonych na żywo w Grupie (oraz ewentualne inne kursy, szkolenia i materiały, które Właściciel Serwisu zdecyduje się wedle własnego uznania dodać do Subskrypcji Kursu (produktu Legal English Premium),

9) Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, dostępny pod adresem https://become.legalenglishexpert.pl/regulamin/ oraz https://legalenglishexpert.pl/regulamin/,

10) Serwis – prowadzony przez Właściciela Serwisu serwis internetowy, działający pod nazwą LEGAL ENGLISH EXPERT, dostępny pod adresem https://legalenglishexpert.pl/,

11) Słownik internetowy – dostępny w ramach Serwisu polsko-angielski oraz angielsko-polski autorski słownik internetowy, zawierający w przeważającej mierze słownictwo prawnicze; ograniczona wersja Słownika internetowego dostępna jest nieodpłatnie na stronie https://legalenglishexpert.pl/slownik, natomiast odpłatna pełna wersja słownika dostępna jest w ramach Subskrypcji Legal English Premium dla Użytkowników, którzy dokonali zakupu Subskrypcji na czas wykupionego dostępu do Subskrypcji,

12) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu; Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu,

13) Właściciel Serwisu – Anna Młodawska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Transkrypt Anna Młodawska z siedzibą w Warszawie (00-102) przy ul. Marszałkowskiej 111, NIP 658-176-69-06, REGON 140783255, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 439553.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Serwis funkcjonujący pod domeną https://legalenglishexpert.pl stanowi własność Właściciela Serwisu i jest przez niego prowadzony.

2. Regulamin określa zasady działania Serwisu, w szczególności zaś:

1) ogólne zasady korzystania z Serwisu,

2) obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników,

3) obowiązki i zakres odpowiedzialności Właściciela Serwisu,

4) zasady zgłaszania reklamacji.

3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego postanowień. W przypadku zakupów dokonywanych za pośrednictwem Serwisu akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa w procesie składania zamówienia. W przypadku samego tylko przeglądania zawartości Serwisu, akceptacja Regulaminu wynika z samego faktu przebywania na stronie Serwisu. W razie braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast opuścić Serwis, zaprzestając tym samym przeglądania jego zawartości.

4. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją wszystkich jego załączników, stanowiących integralną część Regulaminu.

6. Właściciel Serwisu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, poprzez zamieszczenie go na stronie Serwisu pod adresem https://legalenglishexpert.pl/regulamin oraz https://become.legalenglishexpert.pl/regulamin, w sposób umożliwiający pobranie tego Regulaminu i sporządzenie jego wydruku.

7. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie, treści o charakterze bezprawnym.

8. Ceny towarów dostępnych w E-sklepie są cenami całkowitymi, tj. są cenami brutto i zawierają podatek VAT (tam, gdzie jego naliczenie jest wymagane przez właściwe przepisy prawa) oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła (jeśli są należne).

9. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych na stronach internetowych Serwisu, wprowadzania nowych towarów oraz usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

10. Właściciel Serwisu może udostępniać kody rabatowe pozwalające skorzystać z określonej wysokości rabatu podczas zakupów za pośrednictwem E-sklepu.

11. Użytkownik zobowiązuje się w ramach Serwisu:

1) nie dostarczać i nie przekazywać w jakikolwiek sposób treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami albo które naruszają dobra osobiste osób trzecich,

2) korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników,

3) nie wykorzystywać Serwisu w jakikolwiek sposób do przesyłania niezamówionej informacji handlowej (spamu),

4) korzystać z wszelkich treści, informacji oraz jakichkolwiek innych materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,

5) korzystać z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

12. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treściach prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności w Słowniku internetowym oraz w Dziale „Freebies – bezpłatne materiały”. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, dotyczy również zmian treści zamieszczonych w ramach Kursu Online w trakcie okresu, na który został on udostępniony Użytkownikowi, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te winny wynikać z konieczności dokonania ulepszeń treści Kursu Online na korzyść Użytkownika.

13. W ramach uprawnienia, o którym mowa w ust. 12 powyżej, w przypadku stworzenia przez Właściciela Serwisu nowego kursu lub szkolenia, Właściciel Serwisu ma prawo do zastąpienia dowolnego kursu lub szkolenia wchodzącego aktualnie w skład Subskrypcji Legal English Premium tj. kursu Advanced Legal English for Polish Purposes, kursu International Legal English – Key Terminology, szkolenia English Contracts for Polish Purposes, szkolenia Legalese, nagrań lekcji prowadzonych w Grupie, nowym kursem lub szkoleniem zawierającym ulepszenia na korzyść Użytkownika. W przypadku planowanego zastąpienia całego kursu lub szkolenia nowym kursem lub szkoleniem Właściciel Serwisu zobowiązuje się poinformować wszystkich aktualnych Użytkowników korzystających z Subskrypcji Legal English Premium tj. Subskrybentów mailowo o takim planowanym zastąpieniu z wyprzedzeniem 4 miesięcy, który to okres pozwala na ukończenie każdego aktualnie dostępnego kursu lub szkolenia, w trakcie którego może być w danym czasie Użytkownik.

14. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze sprzedaży Subskrypcji Legal English Premium. W przypadku planowanej rezygnacji ze sprzedaży Subskrypcji Właściciel Serwisu zobowiązuje się poinformować wszystkich aktualnych Użytkowników korzystających z Subskrypcji o takiej planowanej rezygnacji z wyprzedzeniem 4 miesięcy, który to okres pozwala na ukończenie każdego aktualnie dostępnego kursu lub szkolenia, w trakcie którego może być w danym czasie Użytkownik.

15. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności prawnej za decyzje podjęte przez Użytkownika z wykorzystaniem wiedzy dostępnej w Serwisie, w tym w szczególności zamieszczonych w nim treści. W szczególności Użytkownik powinien być świadomy, iż wykorzystanie przez niego terminologii zamieszczonej w Serwisie, w danym kontekście, w stosunku do danego odbiorcy i w konkretnych okolicznościach wymaga indywidualnej decyzji Użytkownika.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnianiu możliwości:

1) przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu,

2) zawierania za pośrednictwem Serwisu umów o dostarczanie treści cyfrowych oraz umów sprzedaży,

3) zapisu na newsletter.

2. W sytuacji, gdy Użytkownik zawrze za pośrednictwem Serwisu umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub umowę sprzedaży, Właściciel Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta Użytkownika. Szczegóły dotyczące Konta zostały opisane w § 5 Regulaminu.

3. Powyższe usługi świadczone są na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu, za wyjątkiem umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wersji DEMO Kursu Online, którą Właściciel Serwisu może udostępnić nieodpłatnie Użytkownikowi.

4. Samo przeglądanie publicznie dostępnej zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych osobowych. Zapis na newsletter oraz zawieranie umów za pośrednictwem Serwisu wymaga podania określonych danych osobowych.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

6. Właściciel Serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Właściciela Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@legalenglishexpert.pl. W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Właściciel Serwisu będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Techniczne warunki korzystania z Serwisu i Materiałów

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu oraz Materiałów są następujące:

1) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet,

2) zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1) powyżej, najnowszej, aktualnej

wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet,

takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej

kompatybilnej,

3) ustawienia plików cookies pozwalające na odtwarzanie treści embedowanych z

zewnętrznych serwisów takich jak Vimeo, YouTube,

4) posiadanie aktywnego konta poczty e-mail – samo przeglądanie zawartości Serwisu nie

wymaga posiadania aktywnego konta poczty e-mail; konieczność posiadania takiego

konta wiąże się z chęcią zapisu na newsletter oraz dokonania zakupów za

pośrednictwem E-sklepu.

§ 5

Konto w Serwisie

1. Korzystanie z Serwisu polegające wyłącznie na przeglądaniu publicznie dostępnej zawartości Serwisu nie wymaga rejestracji. Dla korzystania z Serwisu w pozostałym zakresie (w szczególności w celu korzystania z Materiałów) posiadanie Konta jest niezbędne.

2. Konto zakładane jest dla Użytkownika automatycznie przy pierwszym zakupie w E-Sklepie. Na adres e-mail podany w formularzu zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość z danymi dostępowymi do Konta.

3. Użytkownik obowiązany jest zachować w tajemnicy hasło oraz login do swojego Konta.

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkodę powstałą z tytułu udostępnienia innym osobom hasła oraz loginu do swojego Konta.

5. Z tytułu samego posiadania Konta w Serwisie Użytkownik nie ponosi żadnych opłat.

6. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w ramach Serwisu. W przypadku kolejnych zakupów w E-Sklepie, Użytkownik powinien uprzednio zalogować się do swojego Konta.

7. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników ani też udostępniać swojego Konta innym osobom.

8. Zmiana hasła do Konta możliwa jest poprzez złożenie przez Użytkownika odpowiedniej dyspozycji w ramach tego Konta.

9. Użytkownik obowiązany jest uaktualniać na bieżąco dotyczące go dane osobowe przypisane do Konta.

10. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na nim obowiązków, jeżeli jest ono wynikiem błędnych lub nieaktualnych danych osobowych przypisanych do Konta.

11. Użytkownik uprawniony jest do usunięcia w każdym czasie swojego Konta, wybierając odpowiednią opcję w panelu zarządzania tym Kontem (jeżeli takowa jest dostępna) lub kontaktując się z Właścicielem Serwisu pod adresem biuro@legalenglishexpert.pl. Likwidacja Konta jest równoznaczna z bezpowrotną utratą możliwości korzystania z wszystkich Kursów Online zakupionych w ramach danego Konta, utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych osobowych oraz pozostałych informacji dotyczących danego Użytkownika, w tym w szczególności historii jego aktywności w Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że Właściciel Serwisu może dalej przechowywać informacje dotyczące umów zawartych za pośrednictwem Serwisu w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (szczegóły opisane zostały w polityce prywatności Serwisu).

§ 6

Likwidacja lub zablokowanie Konta

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Właściciel Serwisu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (likwidacja Konta) lub ograniczyć dostęp Użytkownika do całości lub części jego zasobów (zablokowanie Konta) ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności gdy Użytkownik:

1) przypisał do Konta dane nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

2) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych lub praw osób trzecich,

3) dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykiety) albo zagrażają lub naruszają dobre imię lub wizerunek Serwisu oraz Właściciela Serwisu,

4) loguje się do Serwisu z więcej niż 3 adresów IP w okresie miesiąca lub loguje się równocześnie z różnych adresów IP; w takim przypadku Właściciel Serwisu może również według własnego uznania zażądać od Użytkownika pisemnego oświadczenia o tym, że korzysta z konta samodzielnie i nie udostępnił danych logowania żadnym osobom trzecim.

2. W przypadku likwidacji Konta bądź jego zablokowania, Właściciel Serwisu obowiązany jest poinformować niezwłocznie o tym fakcie danego Użytkownika poprzez wysłanie mu wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

3. Likwidacja Konta jest równoznaczna z bezpowrotną utratą możliwości korzystania z Kursów Online zakupionych w ramach danego Konta, utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych osobowych oraz pozostałych informacji dotyczących danego Użytkownika, w tym w szczególności historii jego aktywności w Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że Właściciel Serwisu może dalej przechowywać informacje dotyczące umów zawartych za pośrednictwem Serwisu w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (szczegóły opisane zostały w polityce prywatności Serwisu).

§ 7

Subskrypcja Legal English Premium i Kursy Online

1. Za pośrednictwem strony internetowej, będącej subdomeną Serwisu: www.become.legalenglishexpert.pl, Użytkownik może wykupić dostęp do pojedynczego Kursu Online lub Subskrypcję Legal English Premium.

2. Subskrybenci Legal English Premium uzyskają dostęp do platformy kursowej, w ramach której będą mieli dostęp do następujących Materiałów:

1) kursu Advanced Legal English for Polish Purposes,

2) kursu International Legal English – Key Terminology,

3) szkolenia English Contracts for Polish Purposes,

4) szkolenia Legalese,

5) nagrań wykładów na temat Legal English i Legal Translation przeprowadzonych na żywo w Grupie,

6) pełnej wersji autorskiego słownika prawniczego Anny Młodawskiej;

(oraz ewentualnych innych kursów, szkoleń i materiałów, które Właściciel Serwisu zdecyduje się wedle własnego uznania dodać do Subskrypcji Legal English Premium).

3. Użytkownicy, którzy wykupią dostęp do pojedynczego Kursu Online, uzyskują dostęp do Materiałów wchodzących w skład tego Kursu Online.

4. Koszt Subskrypcji Legal English Premium za 1 miesiąc jej obowiązywania oraz koszt pojedynczych Kursów Online podany jest pod adresem https://become.legalenglishexpert.pl

5. Użytkownik w celu zamówienia Subskrypcji Legal English Premium lub pojedynczego Kursu Online powinien dodać do koszyka odpowiedni produkt, a następnie poprzez kliknięcie w przycisk “do kasy”, zostanie przeniesiony do formularza zamówienia funkcjonującego w obrębie E-Sklepu Właściciela Serwisu. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z Właścicielem Serwisu.

6. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Użytkownika prowadzące do zawarcia z Właścicielem Serwisu umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

7. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Użytkownik zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności. Płatności za Subskrypcję Legal English Premium Użytkownik dokonuje kartą kredytową lub debetową za pierwszy miesiąc obowiązywania Subskrypcji. Płatności za Kurs Online Użytkownik dokonuje za okres dostępu wskazany w opisie danego produktu za pomocą metody płatności wybranej przez siebie spośród dostępnych metod, m.in. szybkim przelewem, kartą, paypalem.

8. Niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Właściciela Serwisu opłaty odpowiadającej cenie Subskrypcji Legal English Premium lub Kursu Online, do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia oraz instrukcję uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

9. Za chwilę rozpoczęcia świadczenia uważa się doręczenie Użytkownikowi wiadomości email o której mowa w ust. 8 powyżej, natomiast z chwilą zalogowania się do Konta zgodnie z instrukcją umieszczoną w wiadomości, treści cyfrowe udostępnione w ramach Subskrypcji uważa się za dostarczone Użytkownikowi w całości.

10. Dokonując zakupu Subskrypcji Legal English Premium Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne pobieranie przez serwis tpay.com obsługujący płatności w Serwisie stałej opłaty z tytułu przedłużania Subskrypcji na kolejne miesięczne okresy. Opłata zostaje pobrana po raz pierwszy w momencie zakupu przez Użytkownika Subskrypcji, a następnie jest pobierana co miesiąc w tej samej wysokości. Każde kolejne pobranie stałej opłaty powoduje przedłużenie Subskrypcji o kolejny miesiąc. W przypadku nieopłacenia przez Użytkownika Subskrypcji za kolejny miesiąc, dostęp jest blokowany wraz z upływem okresu, za który Użytkownik dokonał opłaty.

11. Użytkownik ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania z Subskrypcji przed upływem miesiąca, za który zapłacił, wybierając odpowiednią opcję w panelu zarządzania Kontem lub kontaktując się z Właścicielem Serwisu pod adresem biuro@legalenglishexpert.pl. Serwis tpay.com obsługujący płatności w Serwisie dokonuje próby pobrania środków z karty płatniczej Użytkownika na kolejny okres Subskrypcji tego samego dnia miesiąca, którego Użytkownik zakupił Subskrypcję np. jeśli Użytkownik zakupił Subskrypcję 10 maja, to kolejne pobranie środków nastąpi 10 czerwca, co oznacza, że w razie chęci rezygnacji Użytkownik musi zrezygnować do 9 czerwca włącznie.

12. Płatność z tytułu Subskrypcji dokonywana jest z góry za okres jednego miesiąca w wysokości zgodnej z cennikiem zamieszczonym na stronie https://become.legalenglishexpert.pl/produkty/premium, a następnie podlega automatycznemu odnawianiu co miesiąc do momentu rezygnacji Użytkownika z korzystania z Subskrypcji zgodnie z ust. 11 powyżej lub do momentu rezygnacji Właściciela Serwisu ze świadczenia usługi zgodnie z ust. 15 poniżej.

13. W przypadku zmiany wysokości opłaty w cenniku przez Właściciela Serwisu, o której mowa w ust. 12 powyżej, opłata w nowej wysokości dotyczy wyłącznie nowych Użytkowników, z tym zastrzeżeniem, że opłata w dotychczasowej wysokości będzie miała zastosowanie jedynie do Użytkowników posiadających ciągłość Subskrypcji, jakakolwiek przerwa w opłacaniu Subskrypcji stanowić będzie o braku ciągłości.

14. Użytkownikowi, który wykupił Subskrypcję Legal English Premium lub Kurs Online przysługuje możliwość kontaktu mailowego z lektorem w sprawach dotyczących bezpośrednio Materiałów. Na pytania Użytkownika odpowie (w mailu zwrotnym) wyznaczony przez Właściciela Serwisu wykwalifikowany lektor. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość odmowy odpowiedzi na pytania wykraczające poza zakres Materiałów. Ponadto Użytkownikowi w ramach przyznanego dostępu do Materiałów przysługuje jednorazowy kontakt z wykwalifikowanym lektorem wyznaczonym przez Właściciela Serwisu w celu przeprowadzenia zaliczenia z Kursu (30-45 minut) z zastrzeżeniem §8. Zaliczenie będzie odbywać się przez komunikator Skype lub inny podobny komunikator wideo. Kurs jest kursem internetowym z udziałem lektora (udział lektora jest mailowy w zakresie pytań dot. zawartości kursu oraz osobisty (przez skype lub inny podobny komunikator wideo) w zakresie zaliczenia) i w związku z tym kurs jest zwolniony z VAT (podstawa prawna art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT).

15. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do rezygnacji z oferowania Subskrypcji Legal English Premium. W przypadku takiej rezygnacji Właściciel Serwisu zapewni Użytkownikowi możliwość korzystania z Materiałów do końca okresu, za który Użytkownik uiścił opłatę i poinformuje Użytkownika o wycofaniu produktu i braku możliwości kontynuacji z wyprzedzeniem 4 miesięcy, który to okres pozwala na ukończenie każdego aktualnie dostępnego kursu lub szkolenia, w trakcie którego może być w danym czasie Użytkownik.

§ 8

Zaliczenie i certyfikat

1. Właściciel Serwisu może wydać certyfikat ukończenia Kursu Legal English odrębnie w odniesieniu do każdego z następujących kursów i szkoleń wchodzących w skład Kursu (produktu Legal English Premium):

a) International Legal English – Key Terminology,

b) Advanced Legal English for Polish Purposes,

c) English Contracts for Polish Purposes.

2. Certyfikat zostanie wydany Użytkownikowi, bez dodatkowej opłaty, jeśli Użytkownik spełni łącznie następujące warunki:

1) wykupi dostęp do pojedynczego Kursu Online lub będzie korzystał z Subskrypcji Legal English Premium przez cztery miesiące,

2) przystąpi do ustnego zaliczenia z wybranego przez siebie kursu lub szkolenia spośród wskazanych w ust. 1 lit. a)-c) powyżej (w przypadku Subskrypcji Legal English Premium) lub Kursu Online, który zakupił (w przypadku zakupu dostępu do pojedynczego Kursu Online), które to zaliczenie prowadzone jest przez przeszkolonego lektora za pośrednictwem Skype, Messenger lub innego komunikatora wideo i trwa 30-45 minut,

3) uzyska z zaliczenia pozytywną ocenę.

3. Szczegółowy opis zaliczenia oraz warunki uzyskania oceny pozytywnej znajdują się w panelu Kursu.

4. Po każdych kolejnych czterech miesiącach korzystania z Subskrypcji Legal English Premium możliwe jest podejście do zaliczenia z kolejnego wybranego przez siebie kursu lub szkolenia spośród wskazanych w ust. 1 lit. a)-c) powyżej i uzyskanie kolejnego Certyfikatu, pod warunkiem uzyskania z zaliczenia pozytywnej oceny. W przypadku wykupienia pojedynczego Kursu Online Użytkownikowi przysługuje tylko jedno podejście do zaliczenia w całym okresie dostępu do Kursu Online.

5. Ponadto Właściciel Serwisu umożliwi przystąpienie do zaliczenia i wydanie certyfikatu, w przypadku otrzymania pozytywnej oceny, również Użytkownikowi, który nie będzie korzystał z Subskrypcji przez okres wskazany w § 8 ust. 2 pkt 1, po uiszczeniu opłaty.

6. Opłata, o której mowa w ust. 5 powyżej stanowi wartość opłaty należnej za cztery miesiące Subskrypcji Legal English Premium pomniejszonej o wartość opłaty już uiszczonej przez Użytkownika za Subskrypcję Legal English Premium (za 1, 2 lub 3 miesiące). Przykładowo Użytkownik, który opłaci Subskrypcję tylko za jeden miesiąc i będzie chciał podejść do zaliczenia i uzyskać certyfikat, będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za zaliczenie i wydanie certyfikatu (w przypadku pozytywnej oceny) w wysokości: opłata = cena za 4 miesiące Subskrypcji MINUS cena za 1 miesiąc Subskrypcji.

7. Podejście do zaliczenia nie jest obowiązkowe. Użytkownik, który opłaca Subskrypcję Legal English Premium lub który kupił pojedynczy Kurs Online, może korzystać z Materiałów bez konieczności zdawania zaliczenia i uzyskania certyfikatu ukończenia Kursu.

§ 9

Wersja Demo Kursu

1. Właściciel Serwisu może (wedle własnego uznania) udostępnić Użytkownikowi wersję demonstracyjną Kursu, zwaną dalej „Demo”, która umożliwia dostęp do określonej części Materiałów, z tym zastrzeżeniem, że dostęp ten jest ograniczony czasowo do 2 tygodni oraz ograniczony również co do zakresu treści, które zostaną udostępnione. Szczegółowy opis treści do których dostęp jest możliwy w wersji Demo znajduje się na stronie: https://become.legalenglishexpert.pl/produkty/demo-legal-english-premium/.

2. Celem uzyskania dostępu do treści Kursu w wersji Demo, należy wejść na stronę internetową, będącą subdomeną Serwisu: https://become.legalenglishexpert.pl, dodać do koszyka produkt Demo Legal English Premium, a następnie podjąć kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.

3. Uzyskanie dostępu do treści w wersji Demo wymaga zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień. Akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do uzyskania dostępu.

4. Celem uzyskania dostępu do treści w wersji Demo konieczne jest podanie przez Użytkownika danych wymaganych przez formularz zamówienia.

5. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych do uzyskania dostępu do treści w wersji Demo, wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia. Użytkownik powinien zapoznać się z podsumowaniem, a następnie kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”. Po kliknięciu w przycisk, zostanie Użytkownikowi wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia, a wiadomość potwierdzająca zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

6. Użytkownik otrzyma dostęp do wersji Demo na okres 2 tygodni. Po upływie tego okresu dostęp do wersji Demo jest blokowany.

§ 10

Grupa

1. Właściciel Serwisu jest administratorem Grupy, która funkcjonuje pod adresem https://facebook.com/groups/legalenglishexpertstobe.

2. Każdy Użytkownik, który zawarł z Właścicielem Serwisu odpłatną umowę o dostarczenie treści cyfrowej w postaci kursu (Kursu Online, Subskrypcji Legal English Premium lub wcześniejszych kursów online oferowanych przez Właściciela Serwisu) lub był w przeszłości uczestnikiem kursu stacjonarnego organizowanego przez Właściciela Serwisu, może uzyskać dostęp do Grupy. W tym celu Użytkownik musi zgłosić chęć dołączenia do grupy, przechodząc pod adres https://facebook.com/groups/legalenglishexpertstobe i klikając w przycisk „Dołącz do grupy” lub skontaktować się indywidualnie z Właścicielem Serwisu pod adresem biuro@legalenglishexpert.pl.

3. Przed przyjęciem Użytkownika do Grupy, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Użytkownik zawarł z Właścicielem Serwisu odpłatną umowę o dostarczenie treści cyfrowej w postaci kursu (Kursu Online, Subskrypcji Legal English Premium lub wcześniejszych kursów online oferowanych przez Właściciela Serwisu) lub był w przeszłości uczestnikiem kursu stacjonarnego organizowanego przez Właściciela Serwisu.

4. Członkowie Grupy mają możliwość udziału w wykładach na temat Legal English oraz Legal Translation prowadzonych przez Właściciela Serwisu w formie transmisji na żywo przeznaczonych wyłącznie dla członków Grupy, realizowanych z wykorzystaniem funkcji oferowanych przez serwis Facebook oraz do korzystania do użytku osobistego z innych materiałów edukacyjnych publikowanych przez Właściciela Serwisu w Grupie. Właściciel Serwisu określa wedle własnego uznania częstotliwość oraz terminy transmisji na żywo oraz zastrzega sobie prawo do zmiany określonych w ten sposób terminów lub odwołania transmisji. Po zakończeniu transmisji zapis takiej transmisji będzie dostępny w ramach Subskrypcji Legal English Premium wyłącznie dla Użytkowników, którzy posiadają aktywny dostęp do Subskrypcji Legal English Premium, przy czym Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wyboru, które transmisje na żywo umieścić w formie nagrań w Subskrypcji Legal English Premium.

5. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w sytuacji, gdy transmisja nie odbędzie się lub gdy prowadzenie transmisji czy publikowanie innych materiałów edukacyjnych w Grupie zostanie zaniechane przez Właściciela Serwisu.

6. Każdy członek Grupy zobowiązany jest podczas korzystania z Grupy do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.

7. Każdy członek Grupy zobowiązuje się do nieudostępniania transmisji na żywo odbywających się w Grupie lub jakichkolwiek innych materiałów edukacyjnych (np. plików do pobrania), wpisów lub jakichkolwiek innych treści publikowanych w Grupie przez Właściciela Serwisu lub któregokolwiek z członków Grupy jakiejkolwiek osobie niebędącej członkiem Grupy. Powyższe obejmuje zobowiązanie do nieumożliwiania jakiejkolwiek osobie niebędącej członkiem Grupy możliwości obejrzenia w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek transmisji na żywo odbywającej się w Grupie lub przeczytania czy pobrania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek innych materiałów publikowanych w Grupie.

8. Wszystkie materiały publikowane przez Właściciela Serwisu w Grupie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami) i mogą być wykorzystywane przez członków Grupy wyłącznie do użytku osobistego.

9. W ramach Grupy każdy jej członek ma możliwość korzystania ze wszystkich funkcji zapewnianych przez serwis Facebook w ramach grup. W szczególności, każdy członek Grupy ma możliwość publikowania treści (po zatwierdzeniu przez moderatora Grupy) oraz komentowania innych treści dostępnych w Grupie.

10. Zakazane jest publikowanie przez członków Grupy treści o charakterze bezprawnym, zarówno w ramach własnych postów, jak i komentarzy do innych treści. W szczególności, zakazane jest publikowanie treści obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, rasistowskich, pornograficznych, naruszających cudze dobra osobiste, godzących w dobre obyczaje, naruszających zasady postępowania w sieci (tzw. netykieta) lub naruszających jakiekolwiek inne prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej. Zakazane jest również wykorzystywanie Grupy przez jej członków innych niż Właściciel Serwisu do prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze marketingowym, czy to o pośrednim, czy bezpośrednim charakterze.

11. Właściciel Serwisu zachowuje prawo do moderacji i usuwania treści publikowanych w Grupie przez jej członków. Właściciel Serwisu zachowuje również prawo do wykluczenia z Grupy każdego jej członka, który choć raz dopuścił się naruszenia zasad, o których mowa w ust. 8 i 10 powyżej. Właściciel Serwisu zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Grupy każdego jej członka, który – wedle uznania Właściciela Serwisu – swoimi komentarzami w Grupie utrudnia prowadzenie transmisji na żywo lub zakłóca korzystanie z transmisji pozostałym członkom Grupy. Wykluczenie z Grupy wiąże się z brakiem możliwości dalszego uczestnictwa w Grupie, przeglądania jej zawartości, brania udziału w transmisjach na żywo, publikowania postów i komentarzy.

§ 11

Zakup produktów fizycznych

1. W celu dokonania zakupu towarów za pośrednictwem E-sklepu należy wejść na stronę internetową, będącą subdomeną Serwisu: https://become.legalenglishexpert.pl, a następnie dokonać wyboru określonego towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.

2. Wybór przez Użytkownika zamawianych towarów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych towarów do koszyka.

3. Zakup towaru wymaga zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień. Akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu.

4. Celem złożenia zamówienia w E-sklepie konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:

1) imię, nazwisko albo nazwa firmy,

2) adres zamieszkania lub adres siedziby,

3) NIP (na potrzeby wystawienia faktury ze wskazaniem nabywcy jako prowadzącego działalność gospodarczą),

4) numer telefonu,

5) adres e-mail.

5. W procesie składania zamówienia Użytkownik obowiązany jest ponadto określić, czy dokonuje zakupów jako osoba prywatna czy jako przedsiębiorca, jak również wskazać adres dostawy wybranych towarów (gdy będzie to konieczne ze względu na charakter zakupionych towarów), dokonać wyboru formy płatności za zamówione towary oraz sposobu ich dostawy.

6. W trakcie składania zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie towarów, zarówno co do ich rodzaju i liczby, jak również co do formy płatności za zamówione towary oraz miejsca i formy ich dostawy.

7. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych do złożenia zamówienia, wyświetlone zostanie jego podsumowanie. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać następujące informacje:

1) określenie liczby i rodzaju zamówionych towarów,

2) cenę towaru oraz koszty dostawy,

3) dane osobowe zamawiającego Użytkownika,

4) formę odbioru i adres dostawy zamówionego towaru.

8. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”. Po kliknięciu w przycisk, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę serwisu tpay.com celem dokonania płatności za zamówienie. Po złożeniu zamówienia do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

9. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej.

§ 12

Szkolenia stacjonarne

1. Właściciel Serwisu prowadzi również sprzedaż biletów na szkolenia stacjonarne. Szkolenia prowadzone w różnych terminach będą miały różną tematykę.

2. Zakup biletu na szkolenie stacjonarne możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej, będącej subdomeną Serwisu: https://become.legalenglishexpert.pl.

3. Realizacja zamówienia dotyczącego szkolenia stacjonarnego następuje poprzez zapewnienie Użytkownikowi lub osobie wskazanej przez Użytkownika zgodnie z ust. 7 poniżej możliwości wzięcia udziału w szkoleniu o wybranej przez Użytkownika tematyce i w terminie wskazanym na bilecie.

4. Szkolenie realizowane jest zgodnie z opisem zawartym na stronie E-Sklepu.

5. W celu wzięcia udziału w szkoleniu, Użytkownik zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się szkolenia, w terminie wskazanym na wybranym przez siebie bilecie.

6. Niewzięcie udziału w szkoleniu przez Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik będący Konsumentem skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Użytkownika do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Właścicielowi Serwisu za udział w szkoleniu.

7. Z uwagi na fakt, że szkolenia mają różną tematykę, Użytkownik nie może dokonać zmiany terminu, w którym weźmie udział w szkoleniu, ponieważ zakupiony przez niego bilet uprawnia go do wzięcia udziału w szkoleniu o wskazanej na zakupionym bilecie tematyce.

8. Dokonując zakupu szkolenia, Użytkownik ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w szkoleniu. W takiej sytuacji, Użytkownik zobowiązany jest przekazać dane uczestnika szkolenia w ciągu 3 dni od zawarcia umowy. Użytkownik może zmienić dane uczestnika szkolenia najpóźniej na 24 h przed terminem szkolenia.

§ 13

Dostawa i płatność

1. Dostawa towarów w postaci produktów fizycznych zamówionych za pośrednictwem E-sklepu ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i realizowana jest w formie przesyłki kurierskiej DHL. Jeżeli Użytkownik zainteresowany jest dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, proszony jest o indywidualny kontakt z Właścicielem Serwisu pod adresem biuro@legalenglishexpert.pl.

2. Koszty dostawy ponosi Użytkownik. Koszty dostawy podane są do wiadomości Użytkownika przed wysłaniem przez niego zamówienia.

3. Wysyłka zamówionego towaru następuje po zaksięgowaniu płatności za zakupiony towar, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych.

4. Użytkownik może zapłacić za zamówione produkty wszystkimi metodami płatności obsługiwanymi przez usługodawcę świadczącego usługi obsługi płatności elektronicznej na rzecz Właściciela Serwisu, m.in. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym, kartą kredytową, PayPal, z zastrzeżeniem, że płatność za Subskrypcję Legal English Premium jest możliwa wyłącznie kartą (kredytową lub debetową). Usługodawcą świadczącym usługi obsługi płatności elektronicznej jest Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.

5. Fakturę dokumentującą zakup Użytkownik otrzyma drogą elektroniczną na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.

§ 14

Odpowiedzialność za wady

1. Właściciel Serwisu ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.

2. Właściciel Serwisu jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeśli Użytkownik stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Właściciela Serwisu, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Użytkownik może kontaktować się z Właścicielem Serwisu zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

5. Właściciel Serwisu ustosunkuje się do reklamacji składanej przez Użytkownika w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 15

Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Właściciel Serwisu.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu obsługi zamówień, prowadzenia zapisów na newsletter, umożliwienia założenia konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Serwisu umowami.

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://legalenglishexpert.pl/polityka-prywatnosci oraz https://become.legalenglishexpert.pl/polityka-prywatnosci.

§ 16

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Właściciel Serwisu wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami rozstrzygnięciu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu,

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 17

Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł z Właścicielem Serwisu umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela Serwisu o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Użytkownikowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Właściciela Serwisu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://legalenglishexpert.pl/wzory, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Właścicielowi Serwisu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Właściciela Serwisu do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Właściciel Serwisu zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, Właściciel Serwisu zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w E-Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Właściciel Serwisu został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

10. Jeżeli Właściciel Serwisu nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 18

Prawa autorskie

1. Wszelkie materiały zawarte w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami) i mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie do użytku osobistego.

2. Wszelkie materiały udostępniane przez Właściciela Serwisu w ramach zakupionej Subskrypcji Legal English Premium lub zakupionego Kursu Online mogą być wykorzystywane jedynie przez Użytkowników, którzy uiścili opłatę odpowiednio za Subskrypcję lub Kurs Online. Użytkownicy ci mogą drukować, pobierać lub korzystać z treści udostępnionych w ramach Serwisu w jakikolwiek inny sposób w związku z zakupioną przez nich Subskrypcją wyłącznie do użytku osobistego, w szczególności bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób do celów związanych z prowadzoną przez nich działalnością (lub do innych celów komercyjnych).

3. Jakiekolwiek korzystanie, rozpowszechnianie lub posługiwanie się przez Użytkownika w jakikolwiek inny sposób i w jakimkolwiek innym zakresie niż wskazane powyżej z treści dostępnych w ramach Serwisu jest niedozwolone.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2. Wszystkie Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część i w związku z tym powinny być interpretowane łącznie z niniejszym Regulaminem.

3. Nazwa Serwisu, jego interfejs, logo, baza danych oraz zawartość merytoryczna podlegają ochronie prawnej.

4. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Konsumentem a Właścicielem Serwisu związane z korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. W przypadku sporu związanego z korzystaniem z Serwisu powstałego pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem innym niż Konsument, poddany zostanie on pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu.

5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do pobrania w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu pod adresem https://legalenglishexpert.pl/regulamin oraz https://become.legalenglishexpert.pl/regulamin.

 

Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin na odstąpienie od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci zakupionego Kursu Online lub Subskrypcji Legal English Premium wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia, a w przypadku, gdy umowa dotyczy zakupionych towarów, w terminie 14 dni od dnia objęcia tych towarów w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (biuro@legalenglishexpert.pl, tel. 697 70 70 93, adres: Transkrypt Anna Młodawska ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli nie zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy od Ciebie towar, możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś/-aś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam zwracany towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś/-aś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz towar przed upływem terminu 14 dni.

Będziesz musiał/-a ponieść bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości zwracanego towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego towaru.

UWAGA!

Zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 roku, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię przez nas o utracie prawa odstąpienia od umowy. Za moment rozpoczęcia spełniania świadczenia uważa się pierwsze logowanie do panelu kursu danego użytkownika.

 

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy, możesz posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Adresat:

Transkrypt Anna Młodawska

ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

e-mail: biuro@legalenglishexpert.pl

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

1) ………….. – cena: …………..,

2) ………….. – cena: …………….

Dane obowiązkowe

Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………

Adres konsumenta: …………………………………………………………………………………………….

Dane dobrowolne, które pozwolą nam na sprawniejszą obsługę procesu zwrotu

Adres e-mail konsumenta: ……………………………………………………………………………………

Numer telefonu konsumenta: ……………………………………………………………………………….

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały

przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płaciłeś/-aś w inny sposób niż przelewem na

rachunek bankowy, a chcesz otrzymać zwrot na rachunek bankowy, podaj poniżej numer

rachunku bankowego do zwrotu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………….. ……………………………………

data wypełnienia podpis konsumenta

(jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy przez Annę Młodawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Transkrypt Anna Młodawska” z siedzibą w Warszawie (00-102) przy ul. Marszałkowskiej 111, NIP 658-176-69-06, REGON 140783255, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 439553.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem biuro@legalenglishexpert.pl

W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawcy, biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres 30 dni.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w formularzu, przysługują Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.

 

Załącznik nr 3 – Polityka prywatności

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś/aś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z serwisu internetowego https://legalenglishexpert.pl oraz sklepu internetowego stanowiącego podstronę serwisu (https://become.legalenglishexpert.pl).

Informacja formalna na początek – administratorem serwisu jest Anna Młodawska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Transkrypt Anna Młodawska”, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, NIP: 6581766906, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem 439553.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres biuro@legalenglishexpert.pl.

 

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

1. Dokonując zakupów za pośrednictwem serwisu, składając reklamację dotyczącą zakupionych produktów fizycznych lub elektronicznych, odstępując od umowy zawartej na odległość, zapisując się na newsletter czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

2. Pośród danych osobowych, które przetwarzamy, mogą znajdować się, w szczególności, następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres stałego wykonywania działalności gospodarczej, firma, numer NIP, adres IP.

3. Dokładamy wszelkich starań, by Twoje dane osobowe pozostały bezpieczne i nie trafiły w niepowołane ręce.

4. Powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Nie korzystamy z mechanizmów profilowania wykorzystujących dane osobowe.

6. Zapewniamy Ci możliwość realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO1, związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

7. Korzystając z dostępnych w tym zakresie narzędzi, dostosowujemy w sposób automatyczny zawartość strony do Twoich indywidualnych zainteresowań, potrzeb, preferencji i działań podejmowanych w ramach naszej strony w przeszłości.

8. Wykorzystujemy narzędzia funkcjonujące w oparciu o pliki cookies, zarówno własne, jak i pliki cookies podmiotów trzecich. W ramach tych narzędzi nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałaby nam na Twoją identyfikację. Są to różnego rodzaju narzędzia analityczne, marketingowe, społecznościowe i komunikacyjne. Część z tych narzędzi wiąże się z zaimplementowaniem specjalnych skryptów śledzących.

9. Dajemy Ci możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony. Możesz w ten sposób włączać i wyłączać poszczególne narzędzia oraz odpowiadające im pliki cookies.

10. Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej lub instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com).

11. W ramach zawartości strony mogą znajdować się linki do witryn zewnętrznych zarządzanych przez podmioty trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez operatorów witryn zewnętrznych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w politykach prywatności witryn zewnętrznych.

12. Strona przechowywana jest na serwerze zewnętrznym, który, tak jak każdy serwer, generuje logi. W logach przechowywane są informacje takie jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi służą wyłącznie celom operacyjnym i technicznym.

Powyższe informacje mają charakter wstępny. Zachęcamy Cię do zapoznania się z dalej idącymi szczegółami, które znajdują się poniżej.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Młodawska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Transkrypt Anna Młodawska”, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, NIP: 6581766906, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem 439553.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia.

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać

Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

6. prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego). Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres biuro@legalenglishexpert.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo.

Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych.

Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Chodzi o, w szczególności, następujące podmioty:

1. hostingodawca – na serwerze przechowywane są Twoje dane osobowe,

2. dostawca usługi poczty elektronicznej – w ramach poczty elektronicznej dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych,

3. dostawca systemu do fakturowania – w zakresie przetwarzania w systemie mailingowym danych osobowych niezbędnych do wystawienia faktury,

4. biuro rachunkowe – biuro przetwarza Twoje dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych,

5. kancelaria prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych,

6. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Twoich danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane,

7. firmy kurierskie – w zakresie przetwarzania danych osobowych niezbędnych do dostawy do Ciebie zamówień obejmujących produkty fizyczne,

8. pozostali podwykonawcy – współpracujemy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Cele i czynności przetwarzania danych osobowych

Zamówienia.

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.

Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jedynie sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

Odzyskiwanie porzuconych koszyków. Jeżeli rozpoczniesz proces składania zamówienia, ale go nie ukończysz, ten fakt zostanie odnotowany przez nasz system i otrzymasz na swój adres e-mail powiadomienie o możliwości finalizacji zamówienia. W tym celu przetwarzane są Twoje dane osobowe zgromadzone przez nas w związku z rozpoczęciem składania przez Ciebie zamówienia. Przetwarzanie danych opieramy w tym przypadku na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na potrzeby odzyskiwania porzuconych koszyków, wysyłając do nas maila na adres biuro@legalenglishexpert.pl.

Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

Newsletter.

Zapisując się na newsletter, przekazujesz nam swój adres e-mail oraz imię. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na newsletter.

Dane przekazane nam podczas zapisu na newsletter wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się na newsletter.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. W sytuacji, w której złożysz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, domagając się jednocześnie usunięcia swoich danych z naszej bazy, będziemy zmuszeni poinformować Cię, że z uwagi na nasz uzasadniony interes, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, nie usuniemy Twoich danych z bazy. Usunięcie takich danych uniemożliwiłoby nam wykazania w razie potrzeby faktu udzielenia przez Ciebie w przeszłości zgody na otrzymywanie newslettera.

Wykorzystywany przez nas system mailingowy śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym, posiadamy informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.

Kontakt.

Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Marketing własnych produktów i usług. Korzystając z naszych usług oraz składając zamówienie, przekazujesz nam swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia lub skorzystania z naszych usług.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu marketingu naszych usług i produktów, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes. Ponadto Twoje dane będą przechowywane w naszej bazie w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z zawartą pomiędzy nami umową, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego, co stanowi nasz uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane będą przechowywane przez czas prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej, chyba że wcześniej sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a ja nie będę miała nadrzędnego interesu w dalszym przetwarzaniu danych objętym sprzeciwem. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celu marketingu własnych produktów lub usług, co sprawi, że zaprzestanę wysyłki do Ciebie przesyłek reklamowych.

Jeżeli upłynął już termin przedawnienia roszczeń z tytułu łączącej nas umowy, możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w ogóle, co doprowadzi do ich trwałego usunięcia z bazy.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Poniżej znajdziesz natomiast szczegółowe informacje na temat plików cookies funkcjonujących w ramach naszej strony.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików.

Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony, wyłączając poszczególne pliki cookies.

Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies, instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com).

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne.

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażeniu przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies oraz informacje o zdefiniowanych przez Ciebie w ramach naszej strony ustawieniach plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są również przez skrypt odpowiadający za mechanizm odzyskiwania porzuconych koszyków. Oznacza to, że w plikach cookies mogą znajdować się informacje na temat zawartości Twojego koszyka, ostatnio oglądanych produktach itp.

Cookies podmiotów trzecich.

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

• informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,

• podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,

• czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,

• przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,

• źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:

• raporty demograficzne i zainteresowań,

• remarketing,

• funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

• przedział wieku, w którym się znajdujesz,

• Twoja płeć,

• Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,

• Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć kod śledzący Google Analytics. W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Facebook Ads i Insights. Korzystamy z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach serwisu Facebook. Dostawcą tych narzędzi jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług oraz analizie i statystyce.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszym serwisie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Możemy również sprawdzić, w jakim przedziale wieku się znajdujesz, jakiej jesteś płci, skąd łączysz się z Internetem. Facebook Insights może dostarczać nam również więcej informacji na Twój temat, ale nigdy nie są to informacje, które pozwalałaby nam na Twoją identyfikację.

Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/help/568137493302217.

Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikamicookies, możesz wyłączyć Pixel Facebooka.

Treści z serwisów zewnętrznych. Osadzamy na stronach treści z serwisów zewnętrznych, w szczególności filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo. W związku z tym, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą YouTube, w tym pliki cookies DoubleClick oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc.

Odtwarzając wideo lub zapoznając się z innym osadzonym materiałem, Google lub Vimeo otrzymują o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do serwisu danego usługodawcy, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby usługodawcy przyporządkowywali dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo lub zapoznawania się z innymi treściami na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Pliki cookies związane z YouTube ładowane są dopiero w chwili odtworzenia filmu, więc jeżeli nie chcesz, by do tego doszło, powstrzymaj się od oglądania filmu.

Narzędzia społecznościowe.

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

• Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

• Twitter – https://twitter.com/en/privacy,

• LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,

• Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

• Instagram – https://help.instagram.com/155833707900388.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. Sumo. Korzystamy z narzędzia Sumo zapewnianego przez Sumo Group Inc. 601 E Cesar Chavez St Austin, TX 78702 United States, pozwalającego kierować do Ciebie spersonalizowane komunikaty podczas korzystania z serwisu. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów i usług.

W celu kierowania do Ciebie komunikatów spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszym serwisie, wykorzystujemy funkcje narzędzia Sumo, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszego serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na to, że Sumo Group Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszego serwisu możesz sprzeciwić się korzystaniu z narzędzia Sumo.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 

WERSJE ARCHIWALNE REGULAMINU:

Regulamin serwisu LEGAL ENGLISH EXPERT obowiązujący od 19 października 2019 r. do dnia 5 stycznia 2020 r. (z wyjątkiem dni 3-18 października 2019 r.)

Regulamin serwisu Legal English Expert obowiązujący od dnia 30 czerwca 2019 r.

Regulamin serwisu LEGAL ENGLISH EXPERT obowiązujący od 30 czerwca 2019 r. do 2 października 2019 r.

Regulamin serwisu Legal English Expert obowiązujący od dnia 30 czerwca 2019 r.

Regulamin serwisu LEGAL ENGLISH EXPERT obowiązujący do 29 czerwca 2019 r. oraz w dniach 3-18 października 2019 r.

Regulamin serwisu Legal English Expert

Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od takiej umowy

Załącznik nr 2 – Polityka prywatności serwisu i sklepu Legal English Expert

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję