Obszerny glosariusz

Obszerny glosariusz

Przedstawiam poniżej glosariusz przygotowany przeze mnie na podstawie dwujęzycznego tekstu Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) / Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), infografikę oraz przykładowe zdania.

Z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) wybrałam szczególnie wartą zapamiętania terminologię dotyczącą stricte przewozu, a także bardziej ogólne terminy z Legal English.

TERMINOLOGIA ZWIĄZANA Z PRZEWOZEM:

1.umowa przewozucontract of carriage
2.zawarcie i wykonanie umowy przewozuconclusion and performance of the contract of carriage
3.wykonanie przewozuperformance of the carriage
4.przewoźnikcarrier
5.przewoźnik drogowycarrier by road
6.przewoźnik inny niż drogowycarrier by the other means of transport
7.nadawcasender
8.odbiorcaconsignee
9.przesyłkaconsignment
10.sztuka przesyłkipackage
11.opakowaniepackaging
12.sposób opakowaniamethod of packing
13.list przewozowyconsignment note
14.wystawić list przewozowyto draw up the consignment note
15.wydać list przewozowy odbiorcyto hand the consignment note to the consignee
16.wpisać do listu przewozowego zastrzeżeniato enter reservations in the consignment note
17.pojazdvehicle
18.ładowany na pojazdyloaded in vehicles
19.wyładowany z pojazdówunloaded from vehicles
20.ładowanie towaruloading of the goods
21.rozmieszczenie towarustowage of the goods
22.wyładowanie towaruunloading of the goods
23.opóźnienie dostawydelay in delivery
24.koszty przewoźnecarriage charges
25.koszty dodatkowesupplementary charges
26.należności celnecustoms duties
27.umówiony termin, w jakim ma być wykonany przewózthe agreed time limit within which the carriage is to be carried out
28.brak, niedostateczność lub nieprawidłowość dokumentów i informacjiabsence, inadequacy or irregularity of documents and information
29.osoba uprawniona do rozporządzania towaremperson entitled to dispose of the goods
30.powierzyć towar osobie trzeciejto entrust the goods to a third party
31.wada własna towaruinherent vice of the goods
32.dodatkowa opłatasurcharge

OGÓLNA TERMINOLOGIA Z LEGAL ENGLISH:

33.działanie lub zaniechanieact or omission
34.wykonywać prawoto exercise a right
35.domniemaniepresumption
36.odsetki odinterest on (NIE: interests )
37.pisemne zastrzeżeniareservations in writing
38.zależnie od przypadkuas the case may be
39.powódplaintiff (TEŻ: claimant)
40.pozwanydefendant
41.dopełnić formalnościto comply with formalities
42.wyrok zaocznyjudgment by default
43.z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2subject to the provisions of paragraph 2
44.powództwo wzajemnecounterclaim
45.niewypłacalnyinsolvent
46.przedawnienie biegnie od dniathe period of limitation shall begin to run on the date of
47.ciężar dowoduburden of proof
48.wejść w życiecome into force
49.udzielić komuś informacjito furnish somebody with information
50.udzielić zabezpieczeniato furnish security

Zwróć też uwagę na ciekawe wyrażenie „to avail oneself of”, które również występuje w tej Konwencji (przykładowe zdania z Konwencji pod grafiką), a które w Legal English używane jest też w wyrażeniu „powołać się na nieznajomość prawa” / „zasłaniać się nieznajomością prawa”.

LEGAL ENGLISH EXPERT - infografika_58 - to avail

Przykładowe zdania z „avail” z Konwencji:

„The consignee who avails himself of the rights granted to him under paragraph 1 of this article shall pay the charges shown to be due on the consignment note, but in the event of dispute on this matter the carrier shall not be required to deliver the goods unless security has been furnished by the consignee.”

„Odbiorca, który korzysta z praw, jakie mu przysługują w myśl ustępu 1 niniejszego artykułu, obowiązany jest zapłacić kwotę należności wynikającą z listu przewozowego. W przypadku sporu w tym przedmiocie przewoźnik obowiązany jest dostarczyć towar tylko wówczas, gdy odbiorca udzieli mu zabezpieczenia.”

„In cases where, under the law applicable, loss, damage or delay arising out of carriage under this Convention gives rise to an extra-contractual claim, the carrier may avail himself of the provisions of this Convention which exclude his liability or which fix or limit the compensation due.”

„Jeżeli według prawa, które ma zastosowanie, zaginiecie, uszkodzenie lub opóźnienie dostawy, powstałe w trakcie przewozu podlegającego niniejszej Konwencji, uprawnia do wystąpienia z reklamacją pozaumowna, przewoźnik może skorzystać z postanowień niniejszej Konwencji, które wyłączają jego odpowiedzialność lub które określają albo ograniczają należne odszkodowanie.”

 

Dziękuję, że uczysz się Legal English ze mną!

Anna Młodawska


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Anna Młodawska 2014-2020. Wszystkie wpisy w dziale FREEBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego.

Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie.Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję