Glosariusz BANKOWOŚĆ do pobrania i poćwiczenia na fiszkach

Glosariusz BANKOWOŚĆ do pobrania i poćwiczenia na fiszkach

Pobierz glosariusz zawierający prawie 200 terminów z zakresu bankowości i finansów zdefiniowanych w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013 i Dyrektywie 2013/36/UE. To rozporządzenie i ta dyrektywa stanowią tzw. pakiet regulacyjny CRD IV / CRR wprowadzający do UE globalne standardy Basel III opracowane przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego.

Jeśli chcesz posłuchać mojego wykładu na temat tego pakietu regulacyjnego i wielu innych wykładów TYLKO DLA KURSANTÓW, zostań moim kursantem i dołącz do grupy na Facebooku „Legal English Experts to be – Grupa Kursantów Anny Młodawskiej”.

Kup mój kurs na www.become.legalenglishexpert.pl („International Legal English – Key Terminology”, „Advanced Legal English for Polish Purposes” lub „English Contracts for Polish Purposes”), a następnie dołącz do grupy „Legal English Experts to be – Grupa Kursantów Anny Młodawskiej” (jest to zamknięta grupa, do której przyjmujemy WYŁĄCZNIE osoby, które kupiły kurs; w grupie prowadzę wykłady na żywo, a nagrania wcześniejszych są dostępne dla członków grupy do obejrzenia – odbyło się ich już 15 :-)).

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ INTERAKTYWNE FISZKI, NA KTÓRYCH MOŻESZ POĆWICZYĆ WSZYSTKIE TERMINY Z GLOSARIUSZA:

instytucja kredytowa
credit institution
firma inwestycyjna
investment firm
instytucja
institution
przedsiębiorstwo miejscowe
local firm
zakład ubezpieczeń
insurance undertaking
zakład reasekuracji
reinsurance undertaking
organ zarządzający
management body
funkcja nadzorcza organu zarządzającego
management body in its supervisory function
kadra kierownicza wyższego szczebla
senior management
ryzyko systemowe
systemic risk
ryzyko modelu
model risk
jednostka inicjująca
originator
jednostka sponsorująca
sponsor
jednostka dominująca
parent undertaking
jednostka zależna
subsidiary
oddział
branch
przedsiębiorstwo usług pomocniczych
ancillary services undertaking
spółka zarządzania aktywami
asset management company
finansowa spółka holdingowa
financial holding company
finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej
mixed financial holding company
holding mieszany
mixed activity holding company
instytucja finansowa
financial institution
podmiot sektora finansowego
financial sector entity
dominująca instytucja z państwa członkowskiego
parent institution in a Member State
unijna instytucja dominująca
EU parent institution
dominująca finansowa spółka holdingowa z państwa członkowskiego
parent financial holding company in a Member State
unijna dominująca finansowa spółka holdingowa
EU parent financial holding company
dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej z państwa członkowskiego
parent mixed financial holding company in a Member State
unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej
EU parent mixed financial holding company
instytucja o znaczeniu systemowym
systemically important institution
kontrahent centralny
central counterparty
udział kapitałowy
participation
znaczny pakiet akcji
qualifying holding
kontrola
control
bliskie powiązania
close links
właściwy organ
competent authority
organ sprawujący nadzór skonsolidowany
consolidating supervisor
zezwolenie
authorisation
państwo członkowskie pochodzenia
home Member State
przyjmujące państwo członkowskie
host Member State
banki centralne wchodzące w skład ESBC
ESCB central banks
banki centralne
central banks
sytuacja skonsolidowana
consolidated situation
na zasadzie skonsolidowanej
consolidated basis
na zasadzie subskonsolidowanej
sub-consolidated basis
instrument finansowy
financial instrument
fundusze własne
own funds
ryzyko operacyjne
operational risk
ograniczanie ryzyka kredytowego
credit risk mitigation
sekurytyzacja
securitisation
pozycja sekurytyzacyjna
securitisation position
jednostka specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji
securitisation special purpose entity
uznaniowe świadczenia emerytalne
discretionary pension benefits
portfel handlowy
trading book
rynek regulowany
regulated market
dźwignia finansowa
leverage
ryzyko nadmiernej dźwigni
risk of excessive leverage
zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej
external credit assessment institution
metody wewnętrzne
internal approaches
aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami
defined benefit pension fund assets
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
deferred tax assets
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności
deferred tax assets that rely on future profitability
ażio emisyjne
share premium account
bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości
mortgage lending value
bankowy instrument pieniężny
cash assimilated instrument
dodatkowe pozycje ubezpieczeniowe funduszy własnych Tier I
additional Tier 1 own-fund insurance items
ekspozycja z tytułu transakcji
trade exposure
finansowanie handlu
trade finance
finansowanie nieruchomości spekulacyjnych
speculative immovable property financing
fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania
default fund
fundusze ogólnego ryzyka bankowego
funds for general banking risk
grupa powiązanych klientów
group of connected clients
inne instrumenty kapitałowe
other capital instruments
jednoroczny współczynnik niewykonania zobowiązania
one-year default rate
kapitał rezerwowy
other reserves
kapitał założycielski
initial capital
korekta ryzyka kredytowego
credit risk adjustment
krzyżowe powiązanie kapitałowe
reciprocal cross holding
kwalifikujący się kontrahent centralny
qualifying central counterparty
mające zastosowanie standardy rachunkowości
applicable accounting framework
nieruchomość mieszkalna
residential property
niezależna weryfikacja cen
independent price verification
ochrona kredytowa nierzeczywista
unfunded credit protection
ochrona kredytowa rzeczywista
funded credit protection
oficjalnie wspierane kredyty eksportowe
officially supported export credits
podstawowe fundusze własne
basic own funds
pośredni udział kapitałowy
indirect holding
pozycja resekurytyzacyjna
re-securitisation position
pozycje podlegające podziałowi
distributable items
pozycje przeznaczone do obrotu
positions held with trading intent
pozycje ubezpieczeniowe funduszy własnych Tier I
Tier 1 own-fund insurance items
prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania lub (PD)
probability of default or PD
przedsiębiorstwo finansowe
financial undertaking
przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania
collective investment undertaking or CIU
resekurytyzacja
re-securitisation
rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
deferred tax liabilities
różnice przejściowe
temporary differences
ryzyko rozmycia
dilution risk
skumulowane inne całkowite dochody
accumulated other comprehensive income
strata z tytułu niewykonania zobowiązania lub (LGD)
loss given default or LGD
syntetyczny udział kapitałowy
synthetic holding
system powiązanych gwarancji
cross-guarantee scheme
transakcja odkupu
repurchase transaction
transza
tranche
udział mniejszości
minority interest
umowa z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
repurchase agreement and reverse repurchase agreement
uznana firma inwestycyjna z państwa trzeciego
recognised third-country investment firm
uznana giełda
recognised exchange
uznany kapitał
eligible capital
wartości niematerialne i prawne
intangible assets
wartość firmy
goodwill
wartość rynkowa
market value
wewnętrzny instrument zabezpieczający
internal hedge
wielostronna platforma obrotu
multilateral trading facility
wniesiony z góry wkład do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania
pre-funded contribution to the default fund of a CCP
wsparcie jakości kredytowej
credit enhancement
współczynnik konwersji
conversion factor
wycena rynkowa
marking to market
wycena według modelu
marking to model
wypłaty zysku
distributions
Wyznaczona ECAI
nominated ECAI
zakład reasekuracji z państwa trzeciego
third-country reinsurance undertaking
zakład ubezpieczeń z państwa trzeciego
third-country insurance undertaking
zobowiązanie referencyjne
reference obligation
zwykła umowa z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
simple repurchase agreement
zysk
profit
zyski zatrzymane
retained earnings
Odwróć Nie wiedziałem/-am Wiedziałem/-am

Dziękuję, że uczysz się Legal English ze mną!

Anna Młodawska


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Anna Młodawska 2014-2019. Wszystkie wpisy w dziale FREEBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego. 

Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie.Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję