Jaki związek ma bandera statku z systemami zabezpieczenia społecznego? TERMINOLOGIA I FISZKI

Jaki związek ma bandera statku z systemami zabezpieczenia społecznego? TERMINOLOGIA I FISZKI

Tłumacząc tekst o ubezpieczeniach społecznych marynarzy, trafiłam na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems) i oprócz tego, że potrzebowałam do tłumaczenia nazwy tego rozporządzenia i kilku cytatów, znalazłam też tam fajny odpowiednik poszukiwanej frazy: „osoba zatrudniona na pokładzie statku pod banderą Państwa Członkowskiego” – „person employed on board a vessel flying the flag of a Member State”. Tak mi się spodobało określenie „flying the flag of”, że postanowiłam się nim z Wami podzielić. A skoro już jesteśmy przy temacie tego rozporządzenia, to przygotowałam dla Was zestawienie ciekawej terminologii w nim występującej.

Zanim przejdziemy do terminologii bardziej prawniczej, zerknijcie na tę dotyczącą marynarzy:

marinermarynarz
vesselstatek
on boardna pokładzie
vessel flying the flag of Xstatek pod banderą X
person employed on board a vessel flying the flag of a Member Stateosoba zatrudniona na pokładzie statku pod banderą Państwa Członkowskiego
na morzuat sea

 

Rozporządzenie definuje „właściwą władzę” i „instytucję właściwą”, nawiązuje też często do „właściwego Państwa Członkowskiego”. Warto zapamiętać przymiotnik „competent” w tym kontekście:

competent authority właściwa władza
competent institutioninstytucja właściwa
competent Member Statewłaściwe Państwo Członkowskie

W kontekście prawniczym oprócz „właściwych władz” często pojawia się też „właściwy sąd”, który można przetłumaczyć „competent court”, a we frazie np. „sąd właściwy dla siedziby pozwanego” – „court competent for the registered office of the defendant” lub „court having jurisdiction over the registered office of the defendant”. Pamiętajcie jednak, że nie zawsze „właściwy” to „competent”. „Właściwy” w znaczeniu „odpowiedni / stosowny” to „appropriate / adequate / proper”. Nie zapominajmy też o „rynku właściwym” w kontekście prawa konkurencji, który to rynek po angielsku nazywa się „relevant market” oraz o  klauzuli umownej „prawo właściwe”, której prawidłowymi odpowiednikami są „governing law” i „applicable law”.

Jako że omawiane Rozporządzenie dotyczy systemów zabezpieczenia społecznego, jest w nim często mowa o „świadczeniach”.

cash benefits / benefits in cashświadczenia pieniężne
benefits in kindświadczenia rzeczowe
lump-sum benefitsświadczenia zryczałtowane
one-off paymentświadczenie wypłacone jednorazowo
sickness benefitsświadczenia z tytułu choroby
invalidity benefitsświadczenia z tytułu inwalidztwa
family benefitsświadczenia rodzinne
survivors benefitsrenty rodzinne
maternity and equivalent paternity benefitsświadczenia z tytułu macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca
unemployment benefits zasiłki dla bezrobotnych / świadczenia dla bezrobotnych
benefits in respect of accidents at work and occupational diseasesświadczenia z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej
death grantszasiłki na wypadek śmierci
pre-retirement benefitsświadczenia przedemerytalne
to provide benefitsudzielać świadczeń
award of benefitsprzyznawanie świadczeń
calculation of benefitswyliczanie świadczeń
overlapping of benefitszbieg świadczeń
to retain entitlement to benefitszachować prawo do świadczeń

Cieszę się, że występują tu wyrażenia „in cash” oraz „in kind” na „pieniężny” i niepieniężny”, gdyż bardzo je lubię i zachęcam do ich stosowania. Zwróćcie uwagę na fakt, że są pisane bez myślników, gdyż występują z tyłu słowa „benefits”. Gdyby natomiast były z przodu jako przymiotnik, należałoby je napisać z myślnikami:

„In cash” i „in kind” to nie jedyne odpowiedniki „pieniężny” i „niepieniężny”:

Dodatkowo zapoznajcie się z innymi przydatnymi, moim zdaniem, określeniami z tego Rozporządzenia:

activity as an employed person praca najemna
activity as a self-employed person działalność na własny rachunek
insured person ubezpieczony
family memberczłonek rodziny
member of the householdczłonek gospodarstwa domowego
minor children nieletnie dzieci
dependent children who have reached the age of majority dzieci pozostające na utrzymaniu, które osiągnęły pełnoletniość
place of residence miejsce zamieszkania
place of stay miejsce pobytu
siedziba registered office
place of businessmiejsce wykonywania działalności
period of insurance okres ubezpieczenia
contributionskładka
periods of contribution okresy składkowe
period of employment okres zatrudnienia
pension emerytura lub renta
remunerative activitiesdająca wynagrodzenie praca
to reach pension entitlement ageosiągnąć wiek emerytalny
voluntary insuranceubezpieczenie dobrowolne
optional continued insuranceubezpieczenie fakultatywne kontynuowane
compulsory insuranceubezpieczenie obowiązkowe
join the insurance schemeprzystąpić do systemu ubezpieczeń
pension claimantsosoby ubiegające się o emeryturę lub rentę

„Emerytura lub renta” jest tu zbiorczo nazwana „pension”. W tym kontekście to się sprawdza, ale – może Wam się przydać informacja – że, ja nie raz wcześniej w tłumaczeniach, kiedy miałam „emerytury lub renty” tłumaczyłam je „old-age pensions or other pensions”.

Zwróciłam też uwagę na fajny sposób wyrażenia po angielsku terminów „zakres podmiotowy” i „zakres przedmiotowy”. Dwa artykuły z omawianego Rozporządzenia mają po angielsku nazwy „Persons covered” (po polsku: „Zakres podmiotowy”) oraz „Matters covered ” (po polsku: „Zagadnienia objęte rozporządzeniem”, ale można wykorzystać to spokojnie na „Zakres przedmiotowy”).

A teraz czas, by upewnić się, że 50 wyrażeń z powyższych tabel zostanie Wam w głowach zamiast zniknąć w czeluściach internetu! Zachęcam do poćwiczenia ich wszystkich – do skutku – na poniższych fiszkach:

MARYNARZ
MARINER
STATEK
VESSEL
NA POKŁADZIE
ON BOARD
STATEK POD BANDERĄ X
VESSEL FLYING THE FLAG OF X
OSOBA ZATRUDNIONA NA POKŁADZIE STATKU POD BANDERĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
PERSON EMPLOYED ON BOARD A VESSEL FLYING THE FLAG OF A MEMBER STATE
NA MORZU
AT SEA
WŁAŚCIWA WŁADZA
COMPETENT AUTHORITY
COMPETENT MEMBER STATE
INSTYTUCJA WŁAŚCIWA
COMPETENT INSTITUTION
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE
CASH BENEFITS / BENEFITS IN CASH
ŚWIADCZENIA RZECZOWE
BENEFITS IN KIND
ŚWIADCZENIA ZRYCZAŁTOWANE
LUMP-SUM BENEFITS
ŚWIADCZENIE WYPŁACONE JEDNORAZOWO
ONE-OFF PAYMENT
ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY
SICKNESS BENEFITS
ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU INWALIDZTWA
INVALIDITY BENEFITS
ŚWIADCZENIA RODZINNE
FAMILY BENEFITS
RENTY RODZINNE
SURVIVORS BENEFITS
ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU MACIERZYŃSTWA I RÓWNOWAŻNE ŚWIADCZENIA DLA OJCA
MATERNITY AND EQUIVALENT PATERNITY BENEFITS
ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH / ŚWIADCZENIA DLA BEZROBOTNYCH
UNEMPLOYMENT BENEFITS
ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWEJ
BENEFITS IN RESPECT OF ACCIDENTS AT WORK AND OCCUPATIONAL DISEASES
ZASIŁKI NA WYPADEK ŚMIERCI
DEATH GRANTS
ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE
PRE-RETIREMENT BENEFITS
UDZIELAĆ ŚWIADCZEŃ
TO PROVIDE BENEFITS
PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ
AWARD OF BENEFITS
WYLICZANIE ŚWIADCZEŃ
CALCULATION OF BENEFITS
ZBIEG ŚWIADCZEŃ
OVERLAPPING OF BENEFITS
ZACHOWAĆ PRAWO DO ŚWIADCZEŃ
TO RETAIN ENTITLEMENT TO BENEFITS
PRACA NAJEMNA
ACTIVITY AS AN EMPLOYED PERSON
DZIAŁALNOŚĆ NA WŁASNY RACHUNEK
ACTIVITY AS A SELF-EMPLOYED PERSON
UBEZPIECZONY
INSURED PERSON
CZŁONEK RODZINY
FAMILY MEMBER
CZŁONEK GOSPODARSTWA DOMOWEGO
MEMBER OF THE HOUSEHOLD
NIELETNIE DZIECI
MINOR CHILDREN
DZIECI POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU, KTÓRE OSIĄGNĘŁY PEŁNOLETNIOŚĆ
DEPENDENT CHILDREN WHO HAVE REACHED THE AGE OF MAJORITY
PLACE OF RESIDENCE
MIEJSCE POBYTU
PLACE OF STAY
REGISTERED OFFICE
MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI
PLACE OF BUSINESS
OKRES UBEZPIECZENIA
PERIOD OF INSURANCE
SKŁADKA
CONTRIBUTION
OKRESY SKŁADKOWE
PERIODS OF CONTRIBUTION
OKRES ZATRUDNIENIA
PERIOD OF EMPLOYMENT
EMERYTURA LUB RENTA
PENSION
DAJĄCA WYNAGRODZENIE PRACA
REMUNERATIVE ACTIVITIES
OSIĄGNĄĆ WIEK EMERYTALNY
TO REACH PENSION ENTITLEMENT AGE
UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE
VOLUNTARY INSURANCE
UBEZPIECZENIE FAKULTATYWNE KONTYNUOWANE
OPTIONAL CONTINUED INSURANCE
UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE
COMPULSORY INSURANCE
PRZYSTĄPIĆ DO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ
JOIN THE INSURANCE SCHEME
OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O EMERYTURĘ LUB RENTĘ
PENSION CLAIMANTS
Odwróć Nie wiedziałem/-am Wiedziałem/-am

 

Dziękuję, że uczysz się Legal English ze mną!

Anna Młodawska


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Anna Młodawska 2014-2019. Wszystkie wpisy w dziale FREEBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego. 

Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie.Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję