Court of Appeal in Toronto – video and terminology

Court of Appeal in Toronto – video and terminology

Poniżej terminologia z rozprawy w Court of Appeal for Ontario, o której mówię w powyższym filmiku. Wersja angielska to cytaty, a wersja polska to moje tłumaczenie. Najpierw przeczytaj tabelę, a następnie sprawdź w quizie, czy pamiętasz, jakie dokładnie angielskie słówka zostały użyte.

1.Court of AppealSąd Apelacyjny
2.The court is now in session. Please be seated.Sąd rozpoczął posiedzenie. Proszę usiąść.
3.In the first instance, there were 10 affidavits, 15 cross-examinations and hundreds of documents.W pierwszej instancji było 10 oświadczeń złożonych pod przysięgą, 15 przesłuchań świadków przez prawnika strony przeciwnej oraz setki dokumentów.
4.One of the main issues to try was whether...Jedną z głównych kwestii do rozstrzygnięcia było to, czy...
5.They are not challenged.Nie są kwestionowane.
6.panelskład sądu
7.Time, place and the economic terms of all the agreements were all driven by the parent.Czas, miejsce i warunki gospodarcze wszystkich umów były ustalane pod dyktando spółki dominującej.
8.The company was constantly short of cash and had a substantial debt.Spółce cały czas brakowało pieniędzy i miała znaczy dług.
9.I'll move now to the second area, which is...Teraz przejdę do drugiego obszaru, którym jest...
10.In my submission, it is critical...W moim wniosku, kluczowe jest...
11.The parent made a choice and the choice it made was to provide capital.Spółka dominująca dokonała wyboru, a wyborem tym było przekazanie kapitału.
12.The agreement provides that the parent will pay the amount of ... prior to the closing.Umowa stanowi, że spółka dominujące zapłaci kwotę ... przed finalizacją.
13.proceeds / revenueprzychód
14.cash pre-closing commitmentzobowiązanie do zapłaty środków pieniężnych przed finalizacją
15.(while answering a question of a judge) Correct!(odpowiadając na pytanie sędziego:) Zgadza się!
16.hard copywersja papierowa
17.(while indicating to the judges a document in the case file:) You have it in hard and soft version.(Wskazując sędziom dokument w aktach sprawy:) Wysoki Sąd ma go w wersji papierowej i elektronicznej.
18.(while quoting the agreement:) and here is the critical part(cytując umowę:) i tu jest kluczowy fragment
19.Covenant not to sell the company's assetsZobowiązanie do niezbywania aktywów spółki
20.(while referring to the opposing counsel:) my friend(mówiąc o prawniku strony przeciwnej:) mój kolega
21.Exhibit AZałącznik A
22.The agreement sets out the terms of the proposed restructuring.Umowa określa warunki proponowanej restrukturyzacji.
23.Pursuant to that agreement...Zgodnie z tą umową...
24.(while quoting the agreement:) in accordance with the schedule set forth below(cytując umowę:) zgodnie z harmonogramem określonym poniżej
25.conduct of the companyzachowanie spółki
26.in order to understand the low volume of compliance or the high volume of non-compliance with the agreementaby zrozumieć niski stopień zgodności lub wysoki stopień niezgodności z umową
27.two-page extract fromdwustronicowy wyciąg z
28.ongoing support from the parentbieżące wsparcie spółki dominującej
29.interestodsetki
30.mismatch of termsniezgodność postanowień
31.Second and critical,Po drugie i co istotne,
32.If you look at paragraph 45, what you see is that the appellant ....Jeśli popatrzysz na paragraf 45, zobaczysz, że strona wnosząca apelację...
33.There is no correlation between ...Nie ma żadnego związku pomiędzy...
34.This makes it crystal clear.To sprawia, że jest to zupełnie jasne.
35.personal liabilityodpowiedzialność osobista
36.at that point in timew tamtym momencie
37.down payment zaliczka
38.contributionwkład
39.creditors whose debts remain outstandingwierzyciele, których zadłużenie pozostaje niespłacone
40.He acknowledged that ...Przyznał, że...
41.The creditors were adversely affected by the transaction.Transakcja wywarła niekorzystny wpływ na wierzycieli.
42.meeting the requirements of necessity and reliabilityspełniające wymogi niezbędności i rzetelności
43.inferencewniosek / konkluzja
44.impedimentprzeszkoda
45.I'm a little confused, frankly.Szczerze mówiąc, jestem nieco zdezorientowany.
46.fair market valuationgodziwa wycena rynkowa
47.Ultimately, if that were true, it would be an issue undermining evidence.W ostatecznym rozrachunku, gdyby to była prawda, byłaby to kwestia podważająca dowody.
48.That issue has never been raised.Ta kwestia nigdy nie została podniesiona.
49.The transaction was prejudicial to creditors.Transakcja została przeprowadzona z pokrzywdzeniem wierzycieli.
50.This is not an arms length transaction.To nie jest transakcja na warunkach rynkowych.

INTERACTIVE QUIZ:

Wpisz jedno słowo w każdej luce

 

Dziękuję, że uczysz się Legal English ze mną!

Anna Młodawska


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Anna Młodawska 2014-2019. Wszystkie wpisy w dziale FREEBIES – BEZPŁATNE MATERIAŁY są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku osób fizycznych. Zabrania się publikowania ich w jakiejkolwiek formie (w tym na innych stronach w Internecie) oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym do prowadzenia lekcji języka angielskiego. 

Anna Młodawska
anna.mlodawska@legalenglishexpert.pl

Anna Młodawska – autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes” oraz "Infographic Legal English", tłumaczka przysięgła języka angielskiego, lektorka Legal English posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu prawników i tłumaczy we własnej szkole, w warszawskich kancelariach oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW oraz studiów Global Professional Master of Laws na University of Toronto w Kanadzie.Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję